ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

button

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *button*, -button-

button ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
button (n.) กระดุม See also: ดุม, ลูกดุม Syn. frog
button (n.) ปุ่ม See also: สวิตช์
button (vt.) กลัด See also: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
button up (phrv.) ติดกระดุม
button up (phrv.) เงียบ (คำสแลง)
button up (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้เสร็จ, ทำให้เรียบร้อย
button-down (adj.) ป
buttonhole (n.) รังดุม See also: รังดุมเสื้อผ้า Syn. eyelet
English-Thai: HOPE Dictionary
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
buttonhole(n) รังดุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม, ลูกดุม
ดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ปุ่ม (n.) button See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node
ลูกกระดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม
ลูกดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
เครื่องกลัดกัน (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม
ติดกระดุม (v.) button up See also: fasten with buttons, fasten the buttons Syn. กลัดกระดุม Ops. ปลดลูกกระดุม
กลัดกระดุม (v.) button up one´s coat Syn. ติดกระดุม
รังดุม (n.) buttonhole
สาบ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut Syn. สาบเสื้อ
สาบเสื้อ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม
Sire, I must advise against this- -Oh, button up, Jafar.โอ้ ช่างเถอะน่า จาฟา เรียนรู้ที่จะมีความสุข สนุกบ้างสิ
Let's button down tonight and walk out at first light.พอรุ่งสางเราค่อยไปกัน
Push the button if you want to talk.กดปุ่มถ้าคุณต้องการที่จะพูดคุย
I never button them. How many layers are you wearing?ฉันไม่เคยปิดกระดุม ส่วนนายสวมชุดกี่ชั้นกันนะ?
Ellie, we're going to proceed to button you up.เอลลีที่เรากำลังจะ ดำเนินการต่อไปปุ่มคุณขึ้น
A cute button nose,... thick wavy locks?จมูกน่ารัก,... ผมเป็นลอน? !
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป
We're just the button men!เราเป็นแค่ผู้ชายปุ่ม!
Let me button that for you. People are going to think....มาติดกระดุมก่อนสิ ใครๆเขาจะคิดว่าเรา...
Her belly button is so cleanดูสะดือของเธอสิ มันสะอาดมาก
It's, it's not buttoned. You always button it up.กระ กระดุมเสื้อไม่ได้ติด คุณจะติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดตลอด

button ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 对襟 / 對襟] buttoned Chinese jacket
纽扣[niǔ kòu, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 纽扣 / 紐扣] button
[kòu, ㄎㄡˋ, 扣 / 釦] button
扣子[kòu zi, ㄎㄡˋ ㄗ˙, 扣子 / 釦子] button
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 钮 / 鈕] button; surname Niu
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)
领扣[lǐng kòu, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄡˋ, 领扣 / 領釦] collar button
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, 旋钮 / 旋鈕] knob (e.g. handle or radio button)
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 按钮 / 按鈕] push button
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely

button ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンボタン[, aikonbotan] (n) {comp} icon button
イジェクトボタン[, ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button
インタラクティブボタン[, intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth
オプションボタン[, opushonbotan] (n) {comp} option button
コマンドボタン[, komandobotan] (n) {comp} command button
スタートボタン[, suta-tobotan] (n) {comp} start button (e.g. in Windows)
タブレットボタン[, taburettobotan] (n) {comp} tablet button
トグルボタン[, togurubotan] (n) {comp} toggle button
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
ボタンを掛ける[ボタンをかける, botan wokakeru] (exp,v1) to fasten a button
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit
最大化ボタン[さいだいかボタン, saidaika botan] (n) {comp} maximize button
釦;鈕[ボタン(P);ぼたん, botan (P); botan] (n) (uk) (kanji is only used for push-buttons) button (por
ダブルボタン[, daburubotan] (n) double-buttoned
ボタンホール[, botanho-ru] (n) buttonhole
ボタン穴;ボタン孔[ボタンあな, botan ana] (n) buttonhole
保留[ほりゅう, horyuu] (n,vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P)
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P)
本切羽[ほんせっぱ, honseppa] (n) (1) (See 本開き) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
本開き[ほんびらき, honbiraki] (n) (1) (See 本切羽) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ボタン[ぼたん, botan] button
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton

button ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
ดุม[n.] (dum) EN: button FR: bouton de vêtement [m] ; bouton [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner
เครื่องกลัดกัน[n. exp.] (khreūang kl) EN: button FR: bouton [m]
กลัดกระดุม[v. exp.] (klat kradum) EN: button up FR: boutonner
กลัดกระดุมเสื้อ[v. exp.] (klat kradum) EN: button up one's coat ; button up a blouse FR: boutonner un vêtement
กดปุ่ม[v. exp.] (kot pum) EN: press ; press a key ; press a button FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระดุม[n.] (kradum) EN: button FR: bouton [m]
กระดุมหลุด[xp] (kradum lut) EN: a button has come off FR: un bouton s'est détaché
ลูกดุม[n.] (lūk dum) EN: button FR:
ลูกกระดุม[n.] (lūk kradum) EN: button FR: bouton [m]
ปลดกระดุม[v. exp.] (plot kradum) EN: unod a button ; unbutton ; unfasten a button FR: déboutonner
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: knob ; button FR: bouton [m] ; poussoir [m] ; touche [f]
ปุ่มไฟฟ้า [n. exp.] (pum fai fā) EN: electric button FR:
ติดกระดุม[v. exp.] (titkradum) EN: button ; button up ; fasten the buttons FR: boutonner
เย็บกระดุม[v. exp.] (yep kradum) EN: sew on the button ; sew on a button FR: coudre un bouton ; recoudre un bouton
เม็ด[n.] (met) EN: [classif.: pills, tablets, dragees, drops, gems, buttons, fruit pits, seeds] FR: [classif. : pilules, gélules, capsules, gouttes, pierres précieuses, noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eū) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail ; Kurrichane Buttonquail ; Common Buttonquail ; Andalusian Hemipode FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eū) EN: Yellow-legged Buttonquail FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok) EN: Barred Buttonquail ; Common Bustard-Quail FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกคุ่มแท้[n. exp.] (nok khum th) EN: Buttonquail FR:
รังดุม[n.] (rangdum) EN: buttonhole FR:
รังกระดุม[n. exp.] (rang kradum) EN: buttonhole FR:

button ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startknopf {m}activate button
An-/Aus-Schalter {m}power button
Klingelknopf {m}bell push; call button
Auslöseknopf {m}cancellation button
Auswurftaste {f}eject button
Knopfdruck {m} | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button
Maustaste {f} [comp.]mouse button
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]polyp (red; green; blue; yellow...); button polyp
Druckknopf {m}press button
Sprechtaste {f}press to talk button
Tastenwahlfernsprecher {m}push button telephone
Rückstellknopf {m}reset button
Tastenknopf {m}key button
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Tastengruppe {f}button block
Tastenposition {f}button position
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Knopf {m}button
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Riesenlaufhühnchen {n} [ornith.]Spotted Button-Quail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า button
Back to top