ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frog*, -frog-

frog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Frog (adj.) ชาวฝรั่งเศส (คำแสลง) See also: เหมือนคนฝรั่งเศส
frog (n.) กบ
frog (n.) อาการเสียงแหบ (คำไม่เป็นทางการ)
frog (n.) ห่วงถัก See also: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ
frog (n.) เดือยใต้กีบเท้าของม้า
Frog (sl.) คนฝรั่งเศส
frog and toad (sl.) ถนน
frogman (n.) นักประดาน้ำ See also: มนุษย์กบ
English-Thai: HOPE Dictionary
frog(ฟรอก) n. กบ,ชาวฝรั่งเศส
frog spawnจอกแหนแดง
frogeyen. โรคเชื้อราที่มีลักษณะเป็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ตามใบ., See also: frogeyed adj.
frogmann. มนุษย์กบ
English-Thai: Nontri Dictionary
frog(n) กบ,เขียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frog cultureการเลี้ยงกบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบ (n.) frog
มณฑก (n.) frog Syn. กบ, มัณฑุก, มณฑุก
มณฑุก (n.) frog Syn. กบ, มัณฑุก
มัณฑุก (n.) frog Syn. กบ, มัณฑุกะ
มัณฑุก (n.) frog Syn. กบ, มัณฑุกะ
มัณฑุกะ (n.) frog Syn. กบ
มัณฑุกะ (n.) frog Syn. กบ
เภกะ (n.) frog Syn. เภคะ, กบ
เภคะ (n.) frog Syn. กบ
มนุษย์กบ (n.) frogman
ปาด (n.) tree frog Syn. เขียดตะปาด
ปาด (n.) tree frog Syn. เขียดตะปาด
อึ่ง (n.) bullfrog See also: Rana catesbiana Syn. อึ่งอ่าง
อึ่งยาง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่ง
อึ่งอ่าง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่งยาง, อึ่ง
เขียด (n.) species of a small green frog
เขียดตะปาด (n.) tree frog
เขียดตะปาด (n.) tree frog
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the last frog we had through here couldn't pay his bills either.ดีกบสุดท้ายที่เราได้ผ่านที่นี่ไม่ สามารถชำระค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสอง
You goddamn punk. You're yellow as a frog belly.ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ไอ้ขี้ขลาด
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา
If you come across a frog or two, I don't believe we need any more gifts.ถ้าหลานจับกบได้ซักตัวสองตัว ปู่ไม่เชื่อว่าเราต้องการของขวัญมากกว่านั้น
It's a frog salamander-lizard thing.จิ้งจก-ซาลาแมนเดอร์ ประมาณนั้น
One night, after the slimy frog ditches his super-hot senior-poll-most-popular girlfriend, he meets his princess. "คืนหนึ่ง หลังจากที่กบในโคลน ตกหลุมรัก... ..สาวที่ฮอตยอดนิยมที่สุด เขาได้พบกับเจ้าหญิง"
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์
How'd you get that frog in your throat ?ไปทำยังไงเสียงได้เหมือนกบร้องแบบนี้?
Sleeping Beauty... the Frog Prince- are watched over by a wizard.เจ้าหญิงนิทรา... เจ้าชายกบ... ถูก ปกป้อง โดย พ่อมด
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
If a frog jumps into a pot of boiling water, it jumps right out again because it senses the danger.ถ้ากบตัวหนึ่งกระโดดลงไปในหม้อน้ำเดือด มันจะกระโดดออกมาทันทีเพราะมันรู้สึกได้ถึงอันตราย
Except, I know the day I met that girl was August 23, 1991, a bright sunny day with my heart beating like crazy worrying if a frog was inside me or something.นอกจากนี้ ผมยังรู้ว่าวันที่พบเธอคนนั้น คือวันที่ 23 สิงหาคม ปี1991 เป็นวันฟ้าใส หัวใจผมเต้นแรง

frog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛蛙[niú wā, ㄋㄧㄡˊ ㄨㄚ, 牛蛙] bullfrog
潜水员[qián shuǐ yuán, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 潜水员 / 潛水員] frogman
[wā, ㄨㄚ, 蛙] frog
蛙人[wā rén, ㄨㄚ ㄖㄣˊ, 蛙人] frogman
[há, ㄏㄚˊ, 蛤] frog; toad
蛤蟆[há ma, ㄏㄚˊ ㄇㄚ˙, 蛤蟆] frog; toad
青蛙[qīng wā, ㄑㄧㄥ ㄨㄚ, 青蛙] frog
声囊[shēng náng, ㄕㄥ ㄋㄤˊ, 声囊 / 聲囊] vocal sac; vocal pouch (for vocal amplification in male frogs)

frog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
シュレーゲル青蛙[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii)
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
フロッグ[, furoggu] (n) frog
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective
土蛙[つちがえる;ツチガエル, tsuchigaeru ; tsuchigaeru] (n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa)
旭蟹[あさひがに, asahigani] (n) red frog crab
森青蛙[もりあおがえる;モリアオガエル, moriaogaeru ; moriaogaeru] (n) (uk) forest green tree frog (Rhacophorus arboreus)
沖螺;沖辛螺[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri)
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term)
ケロケロ;ゲロゲロ[, kerokero ; gerogero] (n) (on-mim) ribbit (frog sound)
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog)
フロッグマン[, furogguman] (n) frogman
泡吹虫[あわふきむし;アワフキムシ, awafukimushi ; awafukimushi] (n) (uk) froghopper (any insect of family Cercopidea); spittlebug
牛蛙[うしがえる;ウシガエル, ushigaeru ; ushigaeru] (n) (uk) American bullfrog (Lithobates catesbeianus)
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
蛙泳ぎ[かえるおよぎ, kaeruoyogi] (n) breaststroke (swimming); frog-kick
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
蛙跳;蛙跳び[かえるとび, kaerutobi] (n) (game of) leapfrog
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P)
馬跳び;馬跳[うまとび, umatobi] (n,vs) (game of) leapfrog; leapfrogging

frog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งปากขวด[n. exp.] (eung pāk kh) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งเพ้า[n. exp.] (eung phao) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog FR:
เขียดตะปาด[n.] (khīet tapāt) EN: tree frog FR:
ความเฉื่อย[n.] (khwāmcheūay) EN: sluggishness ; lethargy ; torpor ; inertia ; boiling frog syndrome FR: inertie [f]
กบ[n.] (kop) EN: frog ; toad ; Anura ; Rana FR: grenouille [f] ; Anura ; Rana
กบแก้ว[n. exp.] (kop kaēo) EN: glass frog ; glassfrog FR:
กบแก้วไฟลส์ชแมน[n. exp.] (kop kaēo Fl) EN: Fleischmann's glass frog ; northern glass frog FR:
กบแกสตริกบรูดดิ้ง[n. exp.] (kop kaēstri) EN: gastric-brooding frog ; platypus frog FR:
กบเคอร์มิต ; กบเคอร์มิท[n. prop.] (kop Khoēmit) EN: Kermit the Frog FR:
กบเกาะช้าง[n. exp.] (kop Kǿ Chān) EN: Kohchang frog FR:
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
มณฑก[n.] (monthok) EN: frog FR:
ปาด[n.] (pāt) EN: tree frog FR: rainette [f]
ผัดกะเพรากบ[n. exp.] (phat kaphra) EN: Thai style stir-fried frog with basil FR:
เภกะ[n.] (phēka) EN: frog FR:
เภคะ[n.] (phēkha) EN: frog FR:
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
อึ่ง[n.] (eung) EN: bullfrog FR:
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spadefoot toad ; bullfrog FR: grenouille taureau [f]
ขากบ[n. exp.] (khā kop) EN: frog's legs FR: cuisses de grenouille [fpl]
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
กบบูลฟร็อก[n. exp.] (kop būlfrǿk) EN: bullfrog FR:
กบกระจก[n. exp.] (kop krajok) EN: glassfrog FR:
กบกระทิง[n. exp.] (kop krathin) EN: bullfrog FR:
กบกระทิงอเมริกัน[n. exp.] (kop krathin) EN: American bullfrog ; Rana catesbeiana FR:
กบผัดเผ็ด[n. exp.] (kop phat ph) EN: spicy-fried frogs FR:
มนุษย์กบ[n.] (manutkop) EN: frogman FR: homme-grenouille [m]
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased FR: bouder ; se renfrogner
นกปากกบ[n. exp.] (nok pākkop) EN: frogmouth FR:
นกปากกบลายดำ[n. exp.] (nok pākkop ) EN: Hodgson's Frogmouth FR: Podarge de Hodgson [m] ; Podarge oriental [m]
นกปากกบปักษ์ใต้[n. exp.] (nok pākkop ) EN: Gould's Frogmouth FR: Podarge étoilé [m]
นกปากกบพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok pākkop ) EN: Javan Frogmouth FR: Podarge de Java [m]
นกปากกบยักษ์[n. exp.] (nok pākkop ) EN: Large Frogmouth FR: Podarge oreillard [m]
เพลี้ยกระโดดแดงดำ[n. exp.] (phlīa kradō) EN: Black-spotted Froghopper FR:
ปลากบ[n. exp.] (plākop) EN: froghish FR:
ประดาน้ำ[n.] (pradānām) EN: expert diver ; skilled diver ; frogman FR: plongeur [m] ; scaphandrier [m]

frog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Froschsperber {m} [ornith.]Grey Frog Hawk
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth
Ceylonfroschmaul {n} [ornith.]Ceylon Frogmouth
Javafroschmaul {n} [ornith.]Javan Frogmouth
Marmorschwalm {m} [ornith.]Marbled Frogmouth
Papuaschwalm {m} [ornith.]Papua Frogmouth
Sundafroschmaul {n} [ornith.]Bornean Frogmouth
Eulenschwalm {m} [ornith.]Tawny Frogmouth
Laubfrosch {m} [zool.]tree frog; greenback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frog
Back to top