ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broth*, -broth-

broth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broth (n.) ซุป See also: น้ำซุบ, น้ำแกง Syn. soup
brothel (n.) ซ่อง Syn. bordello
brother (n.) พี่ชายหรือน้องชาย Syn. sibling Ops. sister
brother-in-law (n.) พี่เขยหรือน้องเขย Ops. sister-in-law
brotherhood (n.) พวกพ้องเดียวกัน Syn. fellowship Ops. hostility
brotherly (adj.) เป็นพี่เป็นน้อง Syn. fraternal
brotherly love (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. leniency
brothy (adj.) เป็นน้ำซุป
English-Thai: HOPE Dictionary
broth(บรอธ) n. น้ำซุปเนื้อ,น้ำซุป., See also: brothy adj. ดูbroth
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
broth(n) น้ำแกง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brothอาหารเหลว,น้ำยาเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่อง (n.) brothel See also: whorehouse, bawdy house, bordello Syn. ซ่องโสเภณี
ซ่องโสเภณี (n.) brothel See also: whorehouse, bawdy house, bordello Syn. ซ่อง
ภราดร (n.) brother Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา
ภราดา (n.) brother Syn. ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดร (n.) brother Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดา (n.) brother Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดา (n.) brother Syn. ภราดร, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดา (n.) brother Syn. ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดา (n.) brother Syn. ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาดา (n.) brother Syn. ภาตา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย
ภาตา (n.) brother Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, พี่ชาย, น้องชาย
ภาตา (n.) brother Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, พี่ชาย, น้องชาย
ภาตา (n.) brother Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย
ภาติกะ (n.) brother Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย
ภาตุ (n.) brother Syn. ภาตา, ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย
อนุชา (n.) brother See also: younger brother Syn. น้องชาย
พี่เขย (n.) brother-in-law
เทวัน (n.) brother-in-law Syn. พี่เขย, น้องเขย
ภราดรภาพ (n.) brotherhood See also: fraternity Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ
ภราตรภาพ (n.) brotherhood See also: fraternity Syn. ภราตฤภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
So, you are the big brother?ดังนั้นคุณก็เป็นพี่ชายคนโต
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
Do you see me as your brother?คุณเห็นฉันเป็นพี่ชายหรือเปล่า?
Because he is really nice he never hits his brotherเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆ เขาจึงไม่เคยตีน้องชายตัวเองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are noodle folk. Broth runs deep through our veins.เราเป็นครอบครัวบะหมี่ มันอยู่ในสายเลือดของเรา
Ba Ool, more broth here please!พี่คะ ขอหัวผักกาดดองหน่อยค่ะ
The broth is very salty. I used chicken and pine mushroom for flavor.ฉันทำน้ำซุปนี่จากเนื้อไก่กับเห็ดมัตซึทาเกะ
I will boil some broth tomorrow. Come and have some.ข้าจะต้มซุปพรุ่งนี้ เจ้าต้องมากินนะ
Broth runs through our veins.\ น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา.
His brother's got a vineyard.น้องชายเขาทำไร่องุ่นที่นั้น
Ah, my little Hynky! My dictator brother!อ้า เฮนเคิล ช้างน้อยของฉัน น้องร่วมอุดมการ
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
Luckier still, the Kapos have a brothel.โชคยังดี ที่ คาโปว มีซ่องนางโลม
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกฎหมายของฉันเมื่อ
Brother, you really are somethin'.พี่ชายของคุณเป็นจริง somethin ' คุณลงคะแนนผิดเช่นที่เหลือของเรา
Love Your Underprivileged Brother Week?รักด้อยโอกาสบราเดอร์สัปดาห์ของคุณหรือไม่

broth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
拜把子[bài bǎ zi, ㄅㄞˋ ㄅㄚˇ ㄗ˙, 拜把子] become sworn brothers
老大哥[lǎo dà gē, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄍㄜ, 老大哥] big brother
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, 侄媳妇 / 侄媳婦] brother's son's wife; nephew's wife
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 兄弟] brothers; brethren
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, 具尔 / 具爾] brother
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, 哥儿 / 哥兒] brothers; boys
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, 妓院] brothel; whorehouse
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 侄女婿 / 姪女婿] brother's daughter's husband; niece's husband
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙, 侄子 / 姪子] brother's son or daughter; nephew
柳陌花衢[liǔ mò huā qú, ㄌㄧㄡˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚ ㄑㄩˊ, 柳陌花衢] brothel
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, 烟花场 / 煙花場] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花寨 / 煙花寨] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 烟花行院 / 煙花行院] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, 烟花阵 / 煙花陣] brothel (esp. in Yuan theater)
色长[sè zhǎng, ㄙㄜˋ ㄓㄤˇ, 色长 / 色長] brothel keeper
弟兄[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ, 弟兄] brother
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, 手足之情] brotherly affection
手足亲情[shǒu zú qīn qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 手足亲情 / 手足親情] brotherly kindness
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 堂姊妹] father's brother's daughters; paternal female cousin
侄女[zhí nǚ, ㄓˊ ㄋㄩˇ, 侄女 / 姪女] niece; brother's daughter
[kūn, ㄎㄨㄣ, 昆] descendant; elder brother
[kūn, ㄎㄨㄣ, 晜] descendant; elder brother
[tì, ㄊㄧˋ, 悌] do one's duty as a younger brother
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, 水饺 / 水餃] dumplings or wonton in broth
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 兄] elder brother
[gē, ㄍㄜ, 哥] elder brother
大哥[dà gē, ㄉㄚˋ ㄍㄜ, 大哥] eldest brother
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, 大嫂] eldest brother's wife; sister-in-law
长兄[zhǎng xiōng, ㄓㄤˇ ㄒㄩㄥ, 长兄 / 長兄] eldest brother
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address

broth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it
掛け蕎麦;掛蕎麦[かけそば, kakesoba] (n) buckwheat noodles in hot broth
汁だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.)
深川丼[ふかがわどん, fukagawadon] (n) rice bowl with clams and miso broth
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets
鍋焼き;鍋焼[なべやき, nabeyaki] (n) scalloped (noodles); boiled noodles served in a pot with broth
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.)
ブラザーズ[, buraza-zu] (n) brothers (usu. in company, etc. names)
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P)
ライト兄弟[ライトきょうだい, raito kyoudai] (n) the Wright brothers
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中店[ちゅうみせ, chuumise] (n) (1) mid-sized store; (2) middle-class brothel (in a red-light district)
乳兄弟;乳姉妹[ちきょうだい, chikyoudai] (n) foster brother or sister
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother)
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (1) (my) older brother; (2) sonny (with a nuance of suspicion); lad; (P)
兄事[けいじ, keiji] (n,vs) defer to another as if an older brother
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law
兄弟[きょうだい(P);けいてい, kyoudai (P); keitei] (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P)
兄弟分[きょうだいぶん, kyoudaibun] (n) buddy; pal; sworn brother
兄弟姉妹[きょうだいしまい, kyoudaishimai] (n) brothers and sisters; siblings
兄弟愛[きょうだいあい, kyoudaiai] (n) brotherly love; fraternal love
兄様;兄さま[にいさま, niisama] (n) (hon) (See 兄さん・にいさん・1) older brother
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)

broth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) EN: wheat noodles in broth with vegetables and meat FR: soupe de pâtes [f]
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
ข้าวซอย[n.] (khāosøi) EN: khao sawy = khao soi = khao soy ; Northern Thai noodle curry soup ; egg noodles in a light curry broth FR:
มากหมอมากความ[xp] (māk mø māk ) EN: too many cooks spoil the broth FR:
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger one ; younger brother FR: cadet [m] ; frère cadet [f]
บิ๊กบราเธอร์[n. prop.] (Bik Brāthoē) EN: Big Brother FR:
บราเดอร์[TM] (Brādoē ) EN: Brother [TM] FR: Brother [TM]
เชษฐา[n.] (chētthā) EN: elder brother FR:
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double ; Siamese twins FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
กะกัง[n.] (kakang) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f]
กนิษฐภาดา[n.] (kanitthaphā) EN: younger brother FR:
ขนิษฐา[n.] (khanitthā) EN: younger sister ; younger brother ; younger sibling FR: sœur cadette [f
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
คุมซ่อง[v. exp.] (khum sǿng) EN: police a brothel FR:
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen p) EN: brotherhood ; sisterhood FR:
โก[n.] (kō) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
ลูกชายของพ่อเลี้ยง[n. exp.] (lūk chāi kh) EN: stepbrother FR: demi-frère [m]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
แม่เล้า[n.] (maēlao) EN: madam (of a house of prostitution) ; brothel keeper ; mama-san = mamasan FR: maquerelle (vulg) [f]
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt ; mother's younger brother FR: oncle [m] ; tante [f]
น้อง[n.] (nøng) EN: younger brother ; younger sister ; younger person FR: cadet [m] ; cadette [f] ; personne plus jeune [f]
น้องชาย[n.] (nøngchāi) EN: younger brother FR: frère cadet [m] ; jeune frère [m] ; petit frère [m] ; petit frangin [m] (fam.) ; frérot [m] (fam.) ; frère [m] ; frangin [m] (fam.) ; cadet [m]
น้องชายคนเล็ก[n. exp.] (nøngchāi kh) EN: younger brother FR:
น้องเขย[n. exp.] (nøng khoēi) EN: younger brother-in-law FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้อง ๆ = น้องๆ[n. exp.] (nøng-nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl] ; jeunes enfants [mpl]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
ภาดา[n.] (phādā) EN: brother ; younger brother FR:
ภาดร[n.] (phādøn) EN: brother FR:
พาลี[n. prop.] (Phālī ) EN: king of the monkeys and a brother of the monkey king Sugriva FR:
ภราดา[n.] (pharādā) EN: brother FR: frère [m]
ภราดรภาพ[n.] (pharādaraph) EN: brotherhood ; fraternity FR: fraternité [f]
ภราดร[n.] (pharādøn) EN: brother FR: frère [m]

broth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth
Fleischbrühe {f}meat broth
Halbbruder {m}half brother
Brüderchen {n}; kleiner Bruderkid brother; little brother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broth
Back to top