ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dynamite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dynamite*, -dynamite-

dynamite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dynamite (vt.) ระเบิด Syn. destroy, demolish annihilate, atomize
dynamite (n.) ระเบิด
dynamiter (n.) ระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
English-Thai: Nontri Dictionary
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินระเบิด (n.) dynamite See also: explosive powder, highly explosive gunpowder Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน
ไดนาไมต์ (n.) dynamite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
It's a dynamite place to do SETI work... What are you talking about?มันเป็นสถานที่ระเบิด จะทำงาน เศรษฐี
It's more like a mountain of dynamite about to explodeภูเขาดินระเบิดที่พร้อมจะระเบิดมากกว่า
Six and a half tons of dynamite Boomเปล่าครับ โดนระเบิดขนาด 6 ตันครึ่ง
Whoever set this dynamite could have blown out your pilot light days before the explosion.เดี๋ยวนะ, นี่คุณกำลังบอกว่าผมคือผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า? เปล่านะครับ, ผมอยากคุยเป็นข้อมูลไว้น่ะ งั้นถ้าคุณจะย้ายออกจากเมืองช่วยบอกผมด้วยนะครับ
Enough with the dynamite already.เลิกยุ่งกับระเบิดได้แล้ว.
No one has dynamite in their house.ไม่มีใครเก็บระเบิดในบ้าน
The Dynamite Rolling Thunder Punch!"ไดนาไมท์โรริ่งทันเดอร์ พันซ์"
I enjoy dynamite and gunpowder and gasoline.ฉันสนุกกับ ไดนาไมต์ ดินปืน
Now, last summer, we received a dynamite young woman here from Cornell.ทีนี้ เมื่อหน้าร้อนที่แล้ว เราได้ ผู้หญิงไฟแรงคนนึงเพิ่งจบจาก คอร์เนล มาร่วมงาน
I know a dynamite hypnotherapist.ฉันรู้จักนักสะกดจิตบำบัดที่เก่งอยู่คนหนึ่ง
He'd throw a stick of dynamite in the water and watch the fish float to the top.เขาปาระเบิดลงไปในน้ำ และเฝ้ารอดูให้ปลา ลอยฟ่องมาบนน้ำ

dynamite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, 代拿买特 / 代拿買特] dynamite (loan)

dynamite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイナマイト[, dainamaito] (n) dynamite; (P)

dynamite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดนาไมต์ = ไดนาไม้ต์[n.] (daināmai) EN: dynamite FR: dynamite [f]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite FR:

dynamite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zündstoff {m}inflammable matter; dynamite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dynamite
Back to top