ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispossessor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispossessor*, -dispossessor-

dispossessor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispossessor (n.) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย) Syn. sheriff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispossessor
Back to top