ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amusive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amusive*, -amusive-

amusive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amusive (n.) น่าสนุกสนาน See also: น่าตลกขบขัน Syn. amusing, funny
English-Thai: HOPE Dictionary
amusive(อะมิว' ซิฟว) adj. = amusing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amusive
Back to top