ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all right

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all right*, -all right-

all right ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all right (int.) ตกลง See also: ดีละ, เอาเถอะ Syn. yes
all right (adj.) น่าพอใจ Syn. alright, satisfactory
all right (adv.) แน่นอน See also: อย่างแน่นอน Syn. certainly
all right (adj.) ปลอดภัย Syn. uninjured, unhurt, safe
all right (adj.) เรียบร้อย See also: ถูกต้อง Syn. correct
all right (adv.) อย่างน่าพอใจ Syn. satisfactorily
all right (idm.) น่าพอใจ See also: ถูกต้อง, สมควร
all right (sl.) ใช่แล้ว (ถ้านำหน้าคำนามใช้ all-right)
all right (sl.) ใช่แน่ See also: แน่นอน
all right with someone (idm.) (บางคน) ยอมรับได้ See also: ไม่ว่าอะไร
English-Thai: HOPE Dictionary
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก็ได้ (adv.) all right See also: OK, fine Syn. ตกลง
เอาเถิด (v.) All right See also: O.K. Syn. เอาเถอะ
เข้าท่าเข้าทาง (v.) sound all right See also: sound likely, make sense Syn. เข้าที, ไม่เลว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
All rightได้เลย ตกลง ฉันจะไปที่นั่น
All right, I'm gonna say okayก็ได้ ฉันก็จะตอบตกลง แต่มีกฏบางอย่าง
It's all rightไม่เป็นไรหรอก มีอะไรหรือ?
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if you want me to tell you how I feel about it, it's all right with me.ดีถ้าคุณต้องการให้ฉันบอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับฉัน
They will be all right in a couple of days.มันจะได้รับสิทธิทั้งหมดใน สองสามวัน
Huzzah! It'll be all right now.มันจะเป็นทั้งหมดใน ขณะนี้
Good. -Everything all right at home?ดี ทุกอย่างที่บ้านเรียบร้อยดีมั้ย
No, we'll be all right just as soon as we get this fixed.ไม่มีเราจะโอเคให้เร็วที่สุดเท่า เราได้รับการแก้ไขนี้
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้
Thank goodness, Dorothy. I am all right now.ขอบใจมาก ดอโรธี ผมไม่เป็นไรแล้ว
Why didn't you just transform them all right away?ทำไมไม่ทำให้เธอ เปลี่ยนร่างไปเลยล่ะ?
Everything's all right now.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
It's all here. Everything you've ever cared about is all right here.ที่นี่มีทุกอย่างที่เธออยากได้อยู่แล้ว
It's all right I've made something for all of usไม่เป็นไรค่ะ หนูทำอะไรไว้แล้ว
I'll go take a look around. Will you be all right down here alone?ผมจะขึ้นไปสำรวจดู คุณอยู่ข้างล่างคนเดียวได้ไหม?

all right ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but

all right ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end
オーライ[, o-rai] (n) all right; OK
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P)
全員無事[ぜんいんぶじ, zen'inbuji] (exp) Everyone is safe (all right)
占めた[しめた, shimeta] (n) I've got it; all right; fine
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj-na,adv,n) safe; all right; OK; okay; (P)
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj-i) (uk) (hon) good; OK; all right; fine; very well; will do; may; can; (P)
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking
[だく, daku] (int) (arch) yes; all right; OK; okay
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na,n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P)

all right ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right FR: c'est bien
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ดีล่ะ[adj.] (dī la) EN: okay ; all right ; good FR:
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
ดีพอใช้[adj.] (dī phøchai) EN: all right FR:
ฟังดูเข้าที[v. exp.] (fangdū khao) EN: seem to be all right FR:
เข้าที[v.] (khaothī) EN: seem all right ; be attractive FR:
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan) EN: okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; it's all right with me FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right FR: oui ; exact ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่เป็นไรหรอก[v. exp.] (mai penrai ) EN: it's all right FR: ce n'est rien du tout
พูดภาษาอังกฤษใช้ได้[xp] (phūt phāsā ) EN: speak English all right FR: parler bien l'anglais
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
เรียบร้อยดี[v. exp.] (rīeprøi dī) EN: be all right ; be fine FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy ; be doing well ; be doing great ; be doing good FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: It's all right ; I'm fine FR: Ça va bien
สบายมาก[X] (sabāi māk) EN: it's all right ; feel very well FR: ça va très bien
ทุกอย่างเรียบร้อยดี[xp] (thuk yāng r) EN: everything's all right FR: tout va bien
ตกลง[v.] (toklong) EN: o.k. ; ok ; OK ; okay ; all right ; agreed FR: D'accord ! ; d'accord ; O.K. ; entendu
อย่างไรก็ได้[X] (yāngrai kød) EN: whatever ; anything is all right FR: de toute façon ; quoii que
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan li) EN: all rights reserved FR: tous droits réservés
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด[v. exp.] (sa-ngūan li) EN: all rights reserved FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all right
Back to top