ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alright*, -alright-

alright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alright (adv.) ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ) See also: น่าพอใจ Syn. all right
alright (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล Syn. ay-up!
alright! (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล
English-Thai: HOPE Dictionary
alright(ออลไรทฺ') adv. ดีแล้ว., Syn. all right, yes, very well, okay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh alright then! I'll take it.ก็ได้ เดี๋ยวเอาขึ้นไปให้
Well, alright Green! You know, if Gilford wouldn't be completely heartbroken, you would be my new best friend.เจ๋งมาก นี่รู้ใหมถ้ากิลฟอร์ดไม่ได้อกหักจนเป็นขนาดนี้นะ นายจะเป็นเพื่อนที่ชั้นรักที่สุด
Sun-kyu and his wife are coming over lt'll be alright I'll take care of itซัน เคียว กับเมียของเค้า จะมาที่นี้ ไม่มีอะไรหรอก ผมจะจัดการเอง
Everything's alright I'm hereทุกอย่างจะเรียบร้อย พี่อยู่ที่นี้แล้ว
She's alright She's pretty and sexy-ก็ดีนะครับแม่ -เธอทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ใช่ไหมล่ะ
I suppose it's alright because the dish remains the sameไม่มีผลต่ออาหารครับ อาหารที่จะแข่งยังเหมือนเดิม
If it's alright with you why don't you let it play?มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะ
You can ruin other people's happiness and still feel alright about it?นายก็อยู่ด้วยงั้นเหรอ?
It's alright if I die. ... is that what you're thinking?ถึงจะตายก็ช่างมัน ...เธอคิดอย่างนั้นเหรอ?
That place looks alright Shall we relax just for two hours?ที่นั่นก็ดูเหมาะดีนะ เราไปพักผ่อนสัก 2 ชั่วโมงดีมั๊ย
Chief, is it alright to let Lee Sun-Ae in?หัวหน้า, จะให้ลีซุนเอเข้าร่วมด้วยหรือครับ?
Please read it later. If it's alright with you, before graduation I'd like to play catch with our souls again... You're..เราไม่คิดว่าพวกคมเขี้ยวจะได้ชิชิริยะ

alright ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宜しければ[よろしければ, yoroshikereba] (exp) (uk) if you please; if you don't mind; when you're ready; if you want; if that's alright with you
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P)
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying)
無事か[ぶじか, bujika] (exp) (are you) alright?; (are you) OK?

alright ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจใช้ได้[X] (āt chaidāi) EN: maybe alright ; probably okay FR:
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good ; positive ; alright FR: bien ; bon
ไม่มีอะไร[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing ; nothing ; that's alright ; forget it FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
ไม่ถือสา[v. exp.] (mai theūsā) EN: not to mind ; not to be bothered by (sth) ; be alright FR:
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
โอเคดี[v. exp.] (ōkhē dī) EN: be alright FR:
ตามแต่จะได้[X] (tām tāe ja ) EN: whatever it is it's alright FR:
หยวน[X] (yūan) EN: agreed ; okay ; alright FR:
ก็แล้วกัน[X] (kølaēokan) EN: as you like it ; let's ... ; alright? FR: d'accord ; va pour ; allons-y pour ; affaire conclue ; d'accord ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alright
Back to top