ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disaffection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disaffection*, -disaffection-

disaffection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disaffection (n.) ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง

disaffection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disaffection
Back to top