ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asocial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asocial*, -asocial-

asocial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asocial (adj.) ที่ต่อต้านสังคม Syn. hostile, alienated
English-Thai: HOPE Dictionary
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish,egocentric)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Asocial security number?ไม่มี มีบัตรประชาชนไหม

asocial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asozial {adj}asocial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asocial
Back to top