ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acy*, -acy-

acy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acy (suf.) มีคุณสมบัติ See also: มีลักษณะ
English-Thai: HOPE Dictionary
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
acyesisการเป็นหมันของหญิง
acylate(แอส' ซิเลท) vt., chem. ใส่ acyl group เข้าไป
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acyclicอวัฏจักร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acyanoticตัวไม่เขียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Terramycin (n.) ยาฆ่าเชื้อแบ็กทีเรียที่มีส่วนผสมของ oxytetracycline
การทำยา (n.) pharmacy See also: compounding medicine, dispensation Syn. การปรุงยา
การทูต (n.) diplomacy See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs
การปรุงยา (n.) pharmacy
การปรุงยา (n.) pharmacy See also: compounding medicine, dispensation
คณะเภสัชศาสตร์ (n.) Faculty of Pharmacy See also: Faculty of Pharmaceutical Science
ความดื้อ (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น
ความดื้อรั้น (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความรั้น
ความตรง (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision. Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง Ops. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง
ความถูกต้อง (n.) accuracy See also: precision, exactness Syn. ความแม่นยำ
ความละเอียดอ่อน (n.) delicacy See also: elaboration
ความเที่ยง (n.) accuracy See also: correctness, exactitude Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ Ops. ความคลาดเคลื่อน
ความเที่ยงตรง (n.) accuracy See also: correctness, exactitude, precision Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ Ops. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง
ความเป็นกันเอง (n.) intimacy See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection Syn. ความคุ้นเคย
ความเป็นส่วนตัว (n.) privacy See also: isolation, seclusion, retirement Ops. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม
ความแม่น (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision Ops. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด
ความแม่นยำ (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision Syn. ความแม่น Ops. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด
ประชาธิปไตย (n.) democracy Syn. ระบบประชาธิปไตย
ภ.บ. (n.) Bachelor of Pharmacy See also: Bachelor of Science in Pharmacy, B.P., B.Sc. in Pharm.
ภ.ม. (n.) Master of Science in Pharmacy See also: M.Sc. in Pharm.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious.""ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ"
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา
Hmph, no more privacy than a goldfish.ฮึ่มความเป็นส่วนตัวไม่เกินปลา ทอง
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
Your democracy's a fraud!{\cHFFFFFF}ประชาธิปไตยของคุณฉ้อโกง!
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.

acy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
准确性[zhǔn què xìng, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 准确性 / 準確性] accuracy
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
精确度[jīng què dù, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄨˋ, 精确度 / 精確度] accuracy; precision
[xī, ㄒㄧ, 醯] acyl
动物性[dòng wù xìng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ, 动物性 / 動物性] animacy
王侯[wáng hóu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ, 王侯] aristocracy
王侯公卿[wáng hóu gōng qīng, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥ, 王侯公卿] aristocracy
贵族社会[guì zú shè huì, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 贵族社会 / 貴族社會] aristocracy
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 官僚主义 / 官僚主義] bureaucracy
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
共谋罪[gòng móu zuì, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄟˋ, 共谋罪 / 共謀罪] conspiracy
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍羞] delicacy; dainties; rare foodstuff
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍馐 / 珍饈] delicacy; dainties; rare foodstuff
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, 美食] delicacy; beautiful food
民主[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, 民主] democracy
民主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民主主义 / 民主主義] democracy
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 民主政治] democracy; democratic
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
确定性[què dìng xìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 确定性 / 確定性] determinacy
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 效] effect; efficacy; imitate
功效[gōng xiào, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 功效] efficacy
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
第五个现代化[dì wǔ gè xiàn dài huà, ㄉㄧˋ ˇ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 第五个现代化 / 第五個現代化] fifth modernization, i.e. democracy, cf Deng Xiaoping's Four Modernizations 鄧小平|邓小平, 四個現代化|四个现代化
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, 草根] grassroots democracy
霸权[bà quán, ㄅㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 霸权 / 霸權] hegemony; supremacy
遗产[yí chǎn, ㄧˊ ㄔㄢˇ, 遗产 / 遺產] heritage; legacy
劫机[jié jī, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧ, 劫机 / 劫機] hijacking; air piracy
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, 容克] Junker (German aristocracy)
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, 合法性] legitimacy
读写能力[dú xiě néng lì, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 读写能力 / 讀寫能力] literacy
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy

acy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュラシ;アキュラスィ[, akyurashi ; akyurasui] (n) accuracy
アシル基[アシルき, ashiru ki] (n) acyl group
アドホクラシー[, adohokurashi-] (n) ad-hocracy
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
オートクラシー[, o-tokurashi-] (n) autocracy
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline)
オキシテトラサイクリン[, okishitetorasaikurin] (n) oxytetracycline
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive
グラスルートデモクラシー[, gurasuru-todemokurashi-] (n) grassroots democracy
クロルテトラサイクリン[, kurorutetorasaikurin] (n) chlortetracycline
コーポクラシー[, ko-pokurashi-] (n) corpocracy
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
コンピュータリテラシ[, konpyu-tariterashi] (n) {comp} computer literacy
コンピュータリテラシー;コンピューターリテラシー[, konpyu-tariterashi-; konpyu-ta-riterashi-] (n) {comp} computer literacy
ジェロントクラシー[, jierontokurashi-] (n) gerontocracy; (P)
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんのしんがい, sofutouea chosakukennoshingai] (n) {comp} software piracy
データ精度[データせいど, de-ta seido] (n) {comp} data accuracy
テオクラシー[, teokurashi-] (n) theocracy
テクノクラシー[, tekunokurashi-] (n) technocracy
テトラサイクリン[, tetorasaikurin] (n) tetracycline
デモクラシー[, demokurashi-] (n) democracy; (P)
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison
ビューロクラシー[, byu-rokurashi-] (n) bureaucracy
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
プライバシー(P);プライバシ;プライバシイ;プライヴァシー[, puraibashi-(P); puraibashi ; puraibashii ; puraivashi-] (n) privacy; (P)
プライバシー保護[プライバシーほご, puraibashi-hogo] (n) privacy protection
プライバシ保護[プライバシほご, puraibashi hogo] (n) {comp} privacy protection
ポリファーマシー[, porifa-mashi-] (n) polypharmacy
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy
マラータ同盟[マラータどうめい, mara-ta doumei] (n) Maratha Confederacy
ミディオクラシー[, mideiokurashi-] (n) mediocracy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy
正確[せいかく, seikaku] accuracy
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy

acy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารราคาแพง[n. exp.] (āhān rākhā ) EN: delicacy FR:
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
อภิชนาธิปไตย[n.] (aphichanāth) EN: aristocracy FR: aristocratie [f]
อัตตาธิปไตย[n.] (attāthippat) EN: autocracy FR: autocratie [f]
อวัฏจักร[adj.] (awattajak) EN: acyclic FR:
ชีวเภสัชกรรม[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmacy ; biopharmaceutics FR:
ชีวเภสัชศาสตร์[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmacy FR: biopharmacie [f]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
เอกาธิปไตย[n.] (ēkāthipatai) EN: monocracy FR: monocratie [f]
เหตุผลวิบัติ[n. exp.] (hētphon wib) EN: fallacy FR:
อิ๊กซี่[n.] (iksī) EN: ICSI (intracytoplasmic sperm injection) FR:
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng pra) EN: promote democracy FR: promouvoir la démocratie
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
กักกรา[n.] (kakkrā) EN: dried root of Anacyclus pyrethrum FR:
การจงใจขัดคำสั่งศาล[n. exp.] (kān jongjai) EN: contumacy FR:
การคบคิด[n.] (kān khopkhi) EN: conspiracy FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน [n. exp.] (kān khopkhi) EN: conspiracy FR:
การละเมิดสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: piracy FR:
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement of a legacy FR:
การไม่รู้หนังสือ[n. exp.] (kān mai rū ) EN: illiteracy ; ignorance FR:
การไม่สัมฤทธิ์ผล[n. exp.] (kān mai sam) EN: inefficacy FR:
การรักษาความลับ[n. exp.] (kān raksā k) EN: confidentiality ; privacy ; anonymity FR: anonymat [m]
การรับจ้างอุ้มบุญ[n. exp.] (kān rap jān) EN: commercial surrogacy FR:
การรับมรดก[n. exp.] (kān rap mør) EN: inheritance ; legacy ; heritage FR: héritage [m]
การรู้ดิจิทัล[n. exp.] (kān rū diji) EN: digital literacy FR:
การรู้หนังสือ[n. exp.] (kān rū nang) EN: literacy FR: instruction [f]
การรู้สารสนเทศ[n. exp.] (kān rū sāra) EN: information literacy FR:
การสมรู้ร่วมคิด[n. exp.] (kān somrū r) EN: collusion ; complicity ; conspiracy FR: collusion [f] ; complicité [f]
การตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม[n. exp.] (kān tāi dōi) EN: intestacy FR:
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
การทูตเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān thūt ch) EN: preventive diplomacy FR:
การอุ้มบุญ[n. exp.] (kān um bun) EN: surrogacy FR:
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice FR:
ขบวนการล้มเจ้า ; ขบวนการล้มจ้าว[n. exp.] (khabūankān ) EN: conspiracy against monarchy FR:
คำพูดหยาบ[n. exp.] (kham phūt y) EN: FR: acyrologie [f]
คณะเภสัชศาสตร์[n. prop.] (Khana Phēsa) EN: Faculty of Pharmacy FR: Faculté de Pharmacie [f]

acy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abordnung {f}delegacy
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
aperiodisch; azyklisch {adj}acyclic
Aristokratie {f}aristocracy
Basisdemokratie {f}grassroots democracy
Briefgeheimnis {n}privacy of letters
Genauigkeitsgrad {m}degree of accuracy
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling
Maßgenauigkeit {f}dimension accuracy
Diplomatie {f}diplomacy
EDV-Kenntnisse {pl}computer literacy
Entartung {f}degeneracy
Graph {m} [math.] | gerichteter, azyklischer Graphgraph | directed acyclic graph (dag)
Lasterhaftigkeit {f}profligacy
Legat {n} [jur.]legacy
Altsystem {n}; vorhandenes Systemlegacy system
Erbschleicher {m}legacy hunter
Stammdaten {pl}legacy data
Lese- und Schreibtest {m}literacy test
Maschinengenauigkeit {f} [math.]machine accuracy
Megahertz {n}megacycle
Piraterie {f}piracy; act of piracy
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy
rassig; schmissig; schnittig {adj} | rassiger; schmissiger; schnittiger | am rassigsten; am schmissigsten; am schnittigstenracy | racier | raciest
Seeräuberei {f}piracy
Technokratie {f}technocracy
Theokratie {f}; von der Kirche gelenkte Staatsformtheocracy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acy
Back to top