ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accent, -accent-

*accent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accent (n.) การเน้น See also: การเน้นหนัก Syn. stress, emphasis, weight
accent (n.) การเน้นเสียง
accent (n.) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์) See also: น้ำเสียง
accent (n.) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent (vt.) เน้น Syn. stress
accent (vt.) ลงเสียงหนัก See also: ออกเสียงหนัก Syn. accentuate
accent (n.) ลักษณะเฉพาะ
accent (n.) สำเนียง Syn. dialect, speech pattern
accent mark (n.) เครื่องหมายเน้น
accentuate (vt.) ทำให้เด่น
accentuate (vt.) พูดเน้น See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น Syn. stress, accent
misaccentuation (n.) การออกเสียงผิด Syn. cacology
Oxford accent (n.) สำเนียงภาษาอังกฤษแบบอ็อกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ See also: (เป็นสำเนียงมาตรฐาน)
secondary accent (n.) พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า See also: เครื่องหมายแสดงเสียงที่เบากว่า Syn. secondary stress
English-Thai: HOPE Dictionary
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai Syn. เสียงจัตวา
เสียงจัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
น้ำเสียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, ทำนองเสียง
สำเนียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง
เหน่อ (adv.) with a rural accent See also: with a provincial accent
แปร่งๆ (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้
(Liverpool accent) Hello, this is the famous Ringo, what is it that I can do for you?สวัสดีฉันชื่อ, ที่มีชื่อเสียง ริงโก้ส์ แฟบ เกียร์ที่นี่ มันคืออะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณ?
I think English is so much prettier when spoken with a French accent, don't you?ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นน่ารักมาก เมื่อพูดด้วยสำเนียงฝรั่งเศส, คุณไม่?
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ]
If I had one, I'd wear a T-shirt two sizes too small... to accentuate it.ถ้าฉันมีหนึ่งฉันสวมใส่เสื้อยืดสองขนาดเล็กเกินไป ... เพื่อเน้นมัน
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก
Because I'm wearing a dress that accents my boobs.นั่นเพราะฉันใส่ชุดที่ยกหน้าอกขึ้นน่ะ
Well, I've never been to Abyssinia or to Aden, or Sebastopol and I can't speak with a posh accent for long.คือ... ฉันไม่เคยไปที่อบิสซิเนีย หรือเอเด็น
My accent in the game was so thick, I could hardly understand myself.สำเนียงของผมในเกมเป็นลูกเล่น ทำให้จะเข้าใจตัวเองในเกม
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ
I know, but your accent's changed, you don't even walk the same.but... your accent's changed.
Even homeless people have accents, Huh?แม้แต่คนจรจัดก็ยังดู ดึงดูดเลยไม่ใช่เหรอ

*accent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ , 重音] accent; stress
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ , 口音] accent
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, 腔调 / 腔調] accent

*accent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P)
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
下町言葉[したまちことば, shitamachikotoba] (n) (See 山の手言葉) working-class accent or dialect
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris)
平声[ひょうしょう, hyoushou] (n) (1) first tone in old Chinese phonetics; level tone; (2) (of a Japanese accent) having a low, flat tone
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris)
曲折アクセント[きょくせつアクセント, kyokusetsu akusento] (n) circumflex accent
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida)
訛り(P);訛[なまり, namari] (n) (1) (uk) accent (of one's speech); (2) dialect; provincialism; patois; (3) corrupted form (e.g. of word); mispronunciation; (P)
訛る[なまる, namaru] (v5r,vi) to speak with an accent; to be corrupted (of word); to mispronounce
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character

*accent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language) FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
กะหน็องกะแหน็ง[adv.] (kanǿngkanae) EN: with an accent FR:
ลหุ[adj.] (lahu) EN: unaccented FR: non accent
ลฆุ[adj.] (lakhu) EN: unaccented FR: non accent
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นเสียง[n.] (nēn sīeng) EN: accent FR: accent [m]
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites FR: avec un accent provincial
หน็องแหน็ง[adv.] (nǿng-naeng) EN: with an accent FR:
พูดด้วยสำเนียง[v. exp.] (phūt dūay s) EN: speak with an accent ; speak in a accent FR: parler avec un accent
พูดเหน่อ[v. exp.] (phūt noē) EN: speak with a rural accent ; speak with a provincial accent FR: parler avec un accent provincial
พูดแปร่ง[v. exp.] (phūt praeng) EN: speak with an accent ; sound funny FR: parler avec un accent
พูดทองแดง[v. exp.] (phūt thøngd) EN: spaek with a Southern Thai accent FR:
แปร่ง[adv.] (praeng) EN: with an accent ; out of tune ; discordant FR:
รสแหลม[n. exp.] (rot laēm) EN: sharp taste ; strong taste FR: goût accentué [m]
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สำเนียงอังกฤษ[n. exp.] (samnīeng An) EN: FR: accent anglais [m]
สำเนียงเฉพาะถิ่น[n. exp.] (samnīeng ch) EN: FR: accent régional [m]
สำเนียงเขมร[n. exp.] (samnīeng Kh) EN: FR: accent cambodgien [m]
สำเนียงเปล่ง[n. exp.] (samnīeng pl) EN: accent FR: accent [m] ; prononciation [f] ; parler [m]
เสียงหนัก[n. exp.] (sīeng nak) EN: stress ; accent FR: accent [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wanna) EN: FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]

*accent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris)
Gravis {m}; Accent grave
Heckenbraunelle {f} [ornith.]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock
Rostbrustbraunelle {f} [ornith.]Robin Accentor
Akzentbuchstabe {m}accent character
Betonung {f}accent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accent*
Back to top