ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vague*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vague, -vague-

*vague* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vague (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง Ops. absolute, certain, specific, unquestionable
vague idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, odd idea
vaguely (adv.) อย่างคลับคล้ายคลับคลา Syn. imprecisely
vagueness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน Syn. ambiguity
English-Thai: HOPE Dictionary
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดร้าว (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม
เจ็บระบม (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด
คลับคล้าย (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา
คลับคล้ายคลับคลา (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้าย
คลุมเครือ (adv.) vaguely See also: indistinctly, ambiguously, obscurely Syn. กำกวม
คลุมเครือ (adj.) vague See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct Syn. กำกวม
ผาด (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ
ผ่านๆ (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ
ฝ้า (v.) be vague See also: be indistinct Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง
ลางเลือน (adj.) vague See also: dim, indistinct, obscure
เลือนลาง (adj.) vague See also: dim, indistinct, obscure Syn. ลางเลือน
แว่ว (v.) hear vaguely See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear Ops. ชัดเจน
ไม่ชัดเจน (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่เพ่งพิศ
ไม่เพ่งพิศ (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might upset you vaguely, sir, if I tell you that you are wrong!{\cHFFFFFF}It might upset you vaguely, sir, if I tell you that you are wrong!
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น
That it's not some vague thing with you... like it is with others.เรื่องนี้คุณชัดเจนกว่าใคร
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง
That's a little vague, chief.มันไม่ชัดเจนนะ หัวหน้า
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้
Into the vague and oblivious.Into the vague and oblivious.
Until about the time when I was in middle school, I vaguely thought the word meant the area where the signals from my cell would reach.ตั้งแต่ตอนที่ฉัน ยังอยู่โรงเรียนประถม ฉันไม่แน่ใจว่าคำนั้นหมายถึง พื้นที่ที่โทรศัพท์ฉันจะไปถึง
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้
Yeah, yeah, of course. But you're still vague about the probing, and I'd like to know the answer to that.ตกลงผมจะโดนอะไรแหย่รึเปล่า

*vague* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
[yùn, ㄩㄣˋ, 縕] hemp; vague; mysterious
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, 模糊] vague; indistinct; fuzzy
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 渺] vague; remote
[máng, ㄇㄤˊ, 茫] vague; vast
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, 隐约 / 隱約] vague; faint; indistinct
[fàn, ㄈㄢˋ, 泛] float; general; vague
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, 糢糊] foggy; murky; vague
含糊[hán hú, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ, 含糊] obscurity; vague
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, 渺茫] uncertain; remote; distant and indistinct; vague

*vague* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P)
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ...
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na,n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point
何処ぞ[どこぞ, dokozo] (n) (uk) (See 何処か) somewhere (very vague); someplace (very vague)
何処と無く;何処となく[どことなく, dokotonaku] (adv) (uk) somehow; for some reason; vaguely
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P)
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P)
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P)
漫ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely
濁った頭[にごったあたま, nigottaatama] (n,adj-no) light head; vague head
煮え切らない[にえきらない, niekiranai] (exp,adj-i) half-cooked; vague; halfhearted; indecisive
物新しい[ものあたらしい, monoatarashii] (adj-i) feeling vaguely new
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer
空漠[くうばく, kuubaku] (adj-na,n) vast; vague
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)

*vague* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรราง[adv.] (chararāng) EN: vaguely ; dimly FR:
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāik) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่นความหนาว[n. exp.] (khleūn khwā) EN: cold wave FR: vague de froid [f]
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwā) EN: heat wave FR: vague de chaleur [f]
คลื่นเล็ก ๆ = คลื่นเล็กๆ[n. exp.] (khleūn lek-) EN: ripple FR: vaguelette [f]
คลื่นลูกใหม่[n.] (khleūnlūkma) EN: new wave FR: nouvelle vague [f]
คลื่นลูกใหญ่[n. exp.] (khleūn lūk ) EN: big wave FR: grosse vague [f]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave FR: flot [m] ; grosse vague [f]
คลื่นยักษ์[n. exp.] (khleūn yak) EN: tsunami FR: raz-de-marée [m] ; tsunami [m] ; vague géante [f] ; vague scélérate [f]
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
คลุมเครือ[adv.] (khlumkhreūa) EN: ambiguously ; vaguely FR:
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure FR: vague ; obscur
ความคลุมเครือ[n.] (khwām khlum) EN: ambiguity ; indistinctness ; vagueness FR: ambiguïté [f]
ความสูงของคลื่น[n. exp.] (khwām sūng ) EN: FR: hauteur de vague [f]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ไม่ชัดเจน[adj.] (mai chatjēn) EN: vague FR: vague ; imprécis
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred ; blurry ; not clear ; clouded over ; filmed over FR: flou ; estompé ; vague
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūa) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ระลอก[n.] (raløk) EN: ripples ; surges ; small wave ; wash of a power-boat FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
สร้างปัญหา[v. exp.] (sāng panhā) EN: make waves FR: faire des vagues ; causer des problèmes
ตะคลับตะคล้าย[v.] (takhlaptakh) EN: vaguely remember FR:
ตอบคลุมเครือ[v. exp.] (tøp khlumkh) EN: answer vaguely FR: répondre vaguement
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
ก่อปัญหา[v. exp.] (kø panhā) EN: make problem ; make waves FR: faire des vagues
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate FR: délirer ; divaguer
พูดจาไม่รู้เรื่อง[v. exp.] (phūtjā mai ) EN: speak incoherently FR: divaguer

*vague* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vague*
Back to top