ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vague-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vague, *vague*,

-vague- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดร้าว (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม
เจ็บระบม (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น
That it's not some vague thing with you... like it is with others.เรื่องนี้คุณชัดเจนกว่าใคร
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้
Into the vague and oblivious.Into the vague and oblivious.
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้
Yeah, yeah, of course. But you're still vague about the probing, and I'd like to know the answer to that.ตกลงผมจะโดนอะไรแหย่รึเปล่า
It does have the vague air of menace.มันมี หมอกปกคลุมแห่งความชั่วร้าย
I figured they were Ishigaki's weak point through their vague association with you.ผมรู้มาว่านี่เป็นจุดอ่อนของคุณ เพราะว่าพวกนั้นครอบคลุมบริษัทของคุณอยู่
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง
She talk dirty, or make you rely on vague hand signals?เธอพูดลามกหรือคุณพูดลามก ส่งสัญญานด้วยมือ

-vague- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it

-vague- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
濁った頭[にごったあたま, nigottaatama] (n,adj-no) light head; vague head
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer
空漠[くうばく, kuubaku] (adj-na,n) vast; vague
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition

-vague- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่นความหนาว[n. exp.] (khleūn khwā) EN: cold wave FR: vague de froid [f]
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwā) EN: heat wave FR: vague de chaleur [f]
คลื่นลูกใหม่[n.] (khleūnlūkma) EN: new wave FR: nouvelle vague [f]
คลื่นลูกใหญ่[n. exp.] (khleūn lūk ) EN: big wave FR: grosse vague [f]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave FR: flot [m] ; grosse vague [f]
คลื่นยักษ์[n. exp.] (khleūn yak) EN: tsunami FR: raz-de-marée [m] ; tsunami [m] ; vague géante [f] ; vague scélérate [f]
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure FR: vague ; obscur
ความสูงของคลื่น[n. exp.] (khwām sūng ) EN: FR: hauteur de vague [f]
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ไม่ชัดเจน[adj.] (mai chatjēn) EN: vague FR: vague ; imprécis
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred ; blurry ; not clear ; clouded over ; filmed over FR: flou ; estompé ; vague
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūa) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ระลอก[n.] (raløk) EN: ripples ; surges ; small wave ; wash of a power-boat FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vague-
Back to top