ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unfortunately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfortunately, -unfortunately-

*unfortunately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfortunately (adv.) น่าเสียดาย See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี Syn. regrettably Ops. fortunately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกอับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
อับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
เจ้ากรรม (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
โชคร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good
โชคร้าย (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น
Who unfortunately is not here at the moment.เสียดายไม่ได้อยู่ ที่นี่ขณะนี้.
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้.
It was pointed out that as there is more of everyone Especially them, there is unfortunately less.พวกหูสั้นบอกว่าต้องการทุกอย่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกมันแต่ทุกอย่างน้อยลง
It's really pretty. Unfortunately, I don't see suds!มันสวยจังนะ แต่เสียใจด้วย ฉันไม่เห็นเธอวาง
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้
To express our deepest condolences for the loss of Lt Nino Scordia, heroically killed in action in Northern Africa and to his bride Maddalena who, stricken with grief, unfortunately isn't here with us.ซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองของเรา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของร้อยโทนีโน่สกอร์เดีย
Snape, unfortunately, wasn't fooled.สเนป น่าเสียดายที่เขาไม่โง่
And erm, unfortunately, we're very late.แย่หน่อยนะ เราสายมากแล้ว
The effort is appreciated, captain. Unfortunately, we're not even close. We've gained a mere six hours.ขอบคุณ แต่คงไม่ทัน เราทำเวลาได้แค่ 6 ชม.

*unfortunately* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, 不巧] unfortunately; as luck would have it
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不幸的是] unfortunately

*unfortunately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)

*unfortunately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unfortunately*
Back to top