ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sweetheart*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sweetheart, -sweetheart-

*sweetheart* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
female sweetheart (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. girlfriend
sweetheart (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover, boyfriend or girlfriend
sweetheart (n.) ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก) Syn. darling, dear
sweetheart (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. kind person, obliging person
sweetheart (n.) ของรัก See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก Syn. something cherished
sweetheart deal (sl.) สัญญามิตรภาพ See also: ข้อตกลงที่ให้ผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
sweetheart(สวีท'ฮาร์ท) n. คนที่รัก,ที่รัก
English-Thai: Nontri Dictionary
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ควง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน
คู่รัก (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน
ดวงสมร (n.) sweetheart See also: dearest woman, beloved girl, dearest Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
ยอดดวงใจ (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ
ยอดรัก (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ
สุดที่รัก (n.) sweetheart See also: dear, darling, honey, beloved, love Syn. ที่รัก, คนรัก
หญิงที่รัก (n.) sweetheart See also: dearest woman, beloved girl, dearest Syn. สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
หวานใจ (n.) sweetheart See also: sweet
เพื่อนหญิง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย
แฟน (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You better leave, sweetheart. You might get hurt up here.คุณไปได้แล้ว อยู่ตรงนี้อาจบาดเจ็บได้
Go get him sweethearts! Here's your dinner!ไปจับเขาคู่รัก ที่นี่อาหารค่ำของคุณ
So you sweethearts... were about to have yourselves a little lynching party, huh ?Gimme those paddles!
I thought Cooper was an asshole, but he was a sweetheart next to Rhodes.ผมว่าคูเปอร์งี่เง่าแล้ว เทียบกับหมอนี่ ยังดีกว่าเยอะ
Well, sweetheart, you brought ten pairs.แหม ลูก ก็หนูเอามาตั้งสิบคู่แล้วนี่
So I said, "Sweetheart, we've been married for 15 years.ฉันเลยบอกว่า"ที่รัก เราแต่งงานมา 15 ปีแล้ว
"Oh, sweetheart, goddamn, you feel so good....ให้ตายสิ คุณช่างวิเศษจริงๆ
How are you feeling, sweetheart? Stupid.- ลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
Go ahead, sweetheart, I'll see you.ไปเอาเลย ยาหยี ไว้เจอกัน
I know, sweetheart, but I am.ฉันรู้ที่รัก แต่ ฉัน
Lloyd, sweetheart, I do love you.ลอยด์ ลูกแม่ แม่รักลูกนะ
It's all right, sweetheart. We'll get you out of these cold clothes.ไม่เป็นไรลูก รีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่า

*sweetheart* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love
情侣[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, 情侣 / 情侶] sweethearts; lovers
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 意中人] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 恋人 / 戀人] lover; sweetheart
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, 爱人 / 愛人] spouse; husband; wife; sweetheart

*sweetheart* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P)
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend

*sweetheart* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้น[n.] (chin) EN: sweetheart FR:
ชิ้นเช้[n.] (chinchē) EN: sweetheart FR:
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
กานดา[n.] (kāndā) EN: beloved ; sweetheart FR:
กนิษฐา[n.] (kanitthā) EN: sweetheart ; darling FR:
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweethearts ; lovers ; soul mate ; couple in love ; couple FR: amants [mpl] ; partenaires [mpl] ; couple [m]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
เพื่อนหญิง[n.] (pheūoen yin) EN: girlfriend ; sweetheart FR: petite amie [f] ; copine [f]
หวานใจ[n.] (wānjai) EN: sweetheart FR:
วันรักนกเงือก[n. prop.] (Wan Rak Nok) EN: Hornbill Sweetheart FR:
เยาวลักษณ์[n.] (yaowalak) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวมาลย์[n.] (yaowamān) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวพา[n.] (yaowaphā) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวเรศ[n.] (yaowarēt) EN: young lady ; sweetheart ; lovely woman ; beauty FR:
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sweetheart*
Back to top