ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*strengthen*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strengthen, -strengthen-

*strengthen* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strengthen (vi.) แข็งแรงขึ้น See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen (vt.) ทำให้แข็งแรง See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener (n.) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
strengthen(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify
English-Thai: Nontri Dictionary
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชับ (v.) strengthen See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify Syn. เชื่อม Ops. ตัด
มั่นคงแข็งแรง (v.) strengthen See also: solidify, firm
เชื่อม (v.) strengthen See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify Ops. ตัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น
We need to strengthen the spirit ofพวกฉันจะทำให้นายกล้าให้ได้
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ
Young-Po, you will assist General Heuk-Chi in strengthening national defense.ยองโพ เ้จ้าช่วยท่านนายพลฮุกชินิน ในการเพิ่มการป้องกันเมือง
And to strengthen this new Christian tradition..และเพื่อให้ทฤษฏี ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น
Isn't learning wushu able to strengthen the body?ไหนบอกว่าฝึกยุทธทำให้ร่างกายแข็งแรง?
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ?
Learning wushu is to strengthen the body, to help the othersเรียนวูซูเพื่อความแข็งแกร่ง ของร่างกาย และเพื่อช่วยผู้อื่น

*strengthen* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
[fěi, ㄈㄟˇ, 棐] Torreya nucifera; strengthen

*strengthen* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P)
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis
強める[つよめる, tsuyomeru] (v1,vt) to strengthen; to emphasize; to emphasise; (P)
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure
腹筋運動[ふっきんうんどう, fukkin'undou] (n) sit-ups; exercise to strengthen one's abdominal muscles
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo)
関係強化[かんけいきょうか, kankeikyouka] (n,vs) strengthening of relations
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations

*strengthen* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
การแข็งตัว[n.] (kān khaengt) EN: hardening ; strengthening FR: solidification [m] ; durcissement [m]
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
เกลียวสัมพันธ์[v. (aux.)] (klīo sampha) EN: close ties ; strengthen relationship FR:
กระชับมิตร[v. exp.] (krachap mit) EN: strengthen the ties of friendship FR:
กระชับสัมพันธ์[v. exp.] (krachap sam) EN: strengthen relations ; tighten relations FR:
มั่นคงแข็งแรง[v. exp.] (mankhong kh) EN: strengthen FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier
ทำให้แข็งแรงขึ้น [v. exp.] (thamhai kha) EN: consolidate ; strengthen FR: renforcer
ทำให้มั่นคง[v. exp.] (thamhai man) EN: strengthen ; stabilize FR: stabiliser
ทำให้เศรษฐกิจมั่นคง[v. exp.] (thamhai sēt) EN: strengthen the economy FR:
ทัฬหีกรรม[n.] (thanhīkam) EN: making firm ; strengthening by repeating FR:

*strengthen* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkung {f}strengthener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *strengthen*
Back to top