ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strengthen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strengthen, *strengthen*,

-strengthen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need to strengthen the spirit ofพวกฉันจะทำให้นายกล้าให้ได้
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ
And to strengthen this new Christian tradition..และเพื่อให้ทฤษฏี ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น
Isn't learning wushu able to strengthen the body?ไหนบอกว่าฝึกยุทธทำให้ร่างกายแข็งแรง?
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ?
Learning wushu is to strengthen the body, to help the othersเรียนวูซูเพื่อความแข็งแกร่ง ของร่างกาย และเพื่อช่วยผู้อื่น
You train to strengthen your body.แกต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายก่อน
Today, let's strengthen our mentality.วันนี้เริ่มจากสภาพจิตใจกันก่อน
I said we need to strengthen our mentality.ลูกผู้ชายต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง
To strengthen the body and not the mind is to build a temple on shifting sand.เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และไม่ทราบ คือการสร้างพระวิหาร เกี่ยวกับการขยับทราย

-strengthen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis
腹筋運動[ふっきんうんどう, fukkin'undou] (n) sit-ups; exercise to strengthen one's abdominal muscles
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo)

-strengthen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
เกลียวสัมพันธ์[v. (aux.)] (klīo sampha) EN: close ties ; strengthen relationship FR:
กระชับมิตร[v. exp.] (krachap mit) EN: strengthen the ties of friendship FR:
กระชับสัมพันธ์[v. exp.] (krachap sam) EN: strengthen relations ; tighten relations FR:
มั่นคงแข็งแรง[v. exp.] (mankhong kh) EN: strengthen FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier
ทำให้แข็งแรงขึ้น [v. exp.] (thamhai kha) EN: consolidate ; strengthen FR: renforcer
ทำให้มั่นคง[v. exp.] (thamhai man) EN: strengthen ; stabilize FR: stabiliser
ทำให้เศรษฐกิจมั่นคง[v. exp.] (thamhai sēt) EN: strengthen the economy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strengthen-
Back to top