ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stimulate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stimulate, -stimulate-

*stimulate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overstimulated (adj.) ตื่นเต้นมากไป Syn. aroused
stimulate (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้กระตือรือร้น, ปลุกเร้า Syn. arouse, encourage, provoke
stimulate into (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, เร่งเร้า Syn. stimulate to
stimulate to (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, เร่งเร้า Syn. stimulate into
English-Thai: HOPE Dictionary
stimulate(สทิม'มิวเลท) vt. กระตุ้น,เร้าใจ,เร้า,ปลุกใจ,ส่งเสริม,กระตุ้นประสาท,ชูกำลัง. vi. เป็นตัวกระตุ้น,ชูกำลัง., See also: stimulability n. stimulator n. stimulater adj. stimulation n., Syn. rouse,arouse,urge
English-Thai: Nontri Dictionary
stimulate(vt) ปลุกใจ,กระตุ้น,ชูกำลัง,ส่งเสริม,ปลุกเร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตุ้น (v.) stimulate See also: activate, arouse, rouse, provoke, spur Syn. เร้า
กระตุ้นเตือน (v.) stimulate See also: waken, animate, stir up, encourage, promote Syn. ย้ำเตือน
ชูกำลัง (v.) stimulate one´s spirits See also: raise one´s spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize Syn. บำรุงกำลัง
ย้ำเตือน (v.) stimulate See also: waken, animate, stir up, encourage, promote
เร้า (v.) stimulate See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Signora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmishเพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปราย
As your experience becomes varied so will the feelings, emotions, sensations stimulated by that experience.เมื่อการรับรู้ของคุณเปลี่ยนไป ความรู้สึก อารมณ์... จะถูกกระตุ้นโดยการรับรู้นั้น
So maybe it's the over-stimulated times... that we live in that causes young men to stick their... instruments in such odd places.บางทีสิ่งกระตุ้นทั้งหลายกำลังหมดไป จนเราเติบโต แต่เพราะเด็กหนุ่มกลัดมันติดกับ เครื่องดนตรีในที่แบบนี้
It stimulates the gag reflex. Everyone has a uvula.มันกระตุ้นการอยากอาเจียนน่ะ แล้วทุกคนก็มีลิ้นไก่
You should separate she stimulates her?คุณควรจะอยู่ห่างๆ นัทซิกิกำลังคุยกับเธออยู่หรอ เอ๊ะเดี๋ยว คุยกับใครนะ
If she enters this area then it gets complicated so don't stimulate herเขาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องมากไปกว่านี้ เรื่องมันก็จะยิ่งลำบากขึ้น เพราะงั้น อย่าเอาเธอมาเกี่ยวเลย
When activated, the Connexus emits a signal that stimulates nerve tissue.เมื่อใช้งาน คอนเน็กซัสจะปลดปล่อย สัญญาณที่จะกระตุ้นเยื่อประสาท
The hormones stimulate your thyroid.ฮอร์โมนจะทำให้ต่อมไทรอยด์ของคุณทำงาน
Does Pirelli's stimulate the growth, sir?พิเรลลี่ช่วยกระตุ้นศีรษะ งอกเงยดีมั้ยขอรับท่าน
Stabilization? Throughout the surgery, different portions of Michael's cerebral cortex will be stimulated, triggering the areas that control senses like hearing, smell, memory./N การทำให้มีเสถียรภาพ?
(Taub) stimulate right atrium.Stimulate right atrium.
The skull's crystal stimulates an undeveloped part of the human brain, opening a psychic channel.กะโหลก คริสตอลนี้ ไปกระตุ้น ส่วนที่ไม่พัฒนา ของสมองมนุษย์ เปิดช่อง ทางจิต

*stimulate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, 劭] stimulate to effort; surname Shao
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
[xù, ㄒㄩˋ, 勖] exhort; stimulate
[xù, ㄒㄩˋ, 勗] exhort; stimulate

*stimulate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation)
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P)
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
定額給付金[ていがくきゅうふきん, teigakukyuufukin] (n) money handout to stimulate the economy (April 2009)
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P)
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk
火吹き竹[ひふきだけ, hifukidake] (n) bamboo blowpipe used to stimulate a fire
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n,vs) inspired; stimulated; roused
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s,vt) to stimulate; to stir up; to arouse
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine)
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
雇用対策[こようたいさく, koyoutaisaku] (n) measures to stimulate employment; employment measures
Japanese-English: COMDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)

*stimulate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang kr) EN: electrical stimulator FR: stimulateur électrique [m]
เครื่องกระตุ้นหัวใจ[n. exp.] (khreūang kr) EN: pacemaker FR: stimulateur cardiaque [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นการผลิต[v. exp.] (kratun kān ) EN: stimulate production FR: stimuler la production
กระตุ้นเตือน[v. exp.] (kratun teūo) EN: stimulate FR:
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stimulate*
Back to top