ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stimulate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stimulate, *stimulate*,

-stimulate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Signora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmishเพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปราย
If she enters this area then it gets complicated so don't stimulate herเขาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องมากไปกว่านี้ เรื่องมันก็จะยิ่งลำบากขึ้น เพราะงั้น อย่าเอาเธอมาเกี่ยวเลย
The hormones stimulate your thyroid.ฮอร์โมนจะทำให้ต่อมไทรอยด์ของคุณทำงาน
Does Pirelli's stimulate the growth, sir?พิเรลลี่ช่วยกระตุ้นศีรษะ งอกเงยดีมั้ยขอรับท่าน
(Taub) stimulate right atrium.Stimulate right atrium.
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย
He's gonna stimulate the entire economy by going after that 7%.เอ้ารีบตะครุบเพราะเรา มีเศรษฐกิจแบบนักบริโภคนิยม เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่
We need to find something more powerful to stimulate his memory.เราควรหาบางอย่าง ที่มีพลังมากกว่านี้ เพื่้อกระตุ้นเร้า ความทรงจำของเขา
Would stimulate this perception,จะไปกระตุ้นการรับรู้
Those cells, he believes, will stimulate in Dominica a sense that someone or something is present.เพอซิงเออ เปิดใช้ขดลวดแม่เหล็ก นั่งอยู่ที่ด้านขวา ของสมองของเธอ มันไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กว่าเครื่องเป่าผม
See if I can stimulate memories from your subconscious.ดูว่าถ้าพวกคุณจะจำลองความทรงจำได้ จากจิตใต้สำนึก

-stimulate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, 劭] stimulate to effort; surname Shao

-stimulate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定額給付金[ていがくきゅうふきん, teigakukyuufukin] (n) money handout to stimulate the economy (April 2009)
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
火吹き竹[ひふきだけ, hifukidake] (n) bamboo blowpipe used to stimulate a fire
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
雇用対策[こようたいさく, koyoutaisaku] (n) measures to stimulate employment; employment measures

-stimulate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นการผลิต[v. exp.] (kratun kān ) EN: stimulate production FR: stimuler la production
กระตุ้นเตือน[v. exp.] (kratun teūo) EN: stimulate FR:
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stimulate-
Back to top