ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enthuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enthuse*, -enthuse-

enthuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enthuse (vt.) ทำให้กระตือรือร้น Syn. excite, inspire
enthuse (vi.) มีความกระตือรือร้น See also: กระตือรือร้น Syn. excite, inspire
enthuse about (phrv.) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse over (phrv.) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุลีกุจอ (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน Ops. เฉื่อยชา
ขมีขมัน (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, รีบ Ops. เฉื่อยชา
รีบ (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, ขมีขมัน Ops. เฉื่อยชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ
You don't sound so enthused.คุณดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยนะ
I cannot tell you how enthused I am to deliver this.ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันมี ความกระตือรือร้นในการส่งมอบนี้

enthuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it

enthuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะติงกะแตง[v.] (katingkataē) EN: enthuse FR:
กุลีกุจอ[v.] (kulīkujø) EN: enthuse ; make haste FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enthuse
Back to top