ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*silent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น silent, -silent-

*silent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep silent (phrv.) นิ่งเฉย Syn. calm
silent (adj.) เงียบ See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด Syn. hushed, soundless, speechless
silent (adj.) ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง See also: ซึ่งถูกลืม
silent (n.) หนังเงียบ
silently (adv.) อย่างเงียบๆ Syn. noiselessly, quietly
English-Thai: HOPE Dictionary
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวการันต์ (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. การันต์
ทัณฑฆาต (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. ตัวการันต์, การันต์
ดุษณี (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ
นิ่งงัน (v.) become silent See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static Syn. จังงัง
นิ่งเฉย (adv.) silently Syn. เฉย, อยู่เฉย
สงบ (adv.) silently See also: quietly, softly, still Syn. นิ่ง, เงียบเชียบ Ops. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
หายเงียบ (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. เงียบหาย Ops. ได้ข่าว
อมพะนำ (v.) be silent See also: be wordless
อยู่เฉย (adv.) silently Syn. เฉย
อาการนิ่ง (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการเงียบ
อาการเงียบ (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง
อำพะนำ (v.) be silent See also: be wordless Syn. อมพะนำ
อึ้ง (v.) be silent See also: be quiet
เงียบ (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. หายเงียบ, เงียบหาย Ops. ได้ข่าว
เงียบ (adv.) silently See also: quietly, softly, still Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ Ops. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบงัน (v.) be silent See also: be quiet, be still, be speechless Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ Ops. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง
เงียบงำ (v.) keep silent See also: stay silent, be speechless
เงียบฉี่ (adj.) absolutely silent See also: very quiet, no voice Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm in this family too. You can't keep giving me the silent treatment.หนูก็เป็นคนหนึ่งในครอบครัว พ่อจะมากีดกั้นหนูทางอ้อมไม่ได้
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ".
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ...
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร
To be absent and silent for two years.หลังจากหายไปโดยไม่บอกกล่าว ตั้งสองปี
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง..
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์
I will not tell you again to be silent... or you will be removed from the court.ผมจะไม่บอกคุณอีกครั้ง ได้อยู่เงียบ ๆ ... หรือคุณจะถูกลบออก จากศาล
Be silent, Mrs Peirce!ได้อยู่เงียบ ๆ , นาง Peirce!
This was not going to go away, even with her silent treatment.นี่มันจะต้องไม่หายไปไหนแน่ๆ ถึงแม้กับการรักษาด้วยความเงียบของแม่ก็เถอะ

*silent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ, 不做声 / 不做聲] keep silent; not say a word
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, 不赞一词 / 不贊一詞] keep silent; make no comment
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
[mò, ㄇㄛˋ, 默] silent; write from memory
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, 默祷 / 默禱] silent prayer; pray in silence
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, 春蚕 / 春蠶] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾
[mì, ㄇㄧˋ, 宓] still; silent; surname Mi
无声[wú shēng, ˊ ㄕㄥ, 无声 / 無聲] noiseless; noiselessly; silent
默坐[mò zuò, ㄇㄛˋ ㄗㄨㄛˋ, 默坐] sitting silently
[xù, ㄒㄩˋ, 侐] still; silent

*silent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all
サイレント[, sairento] (n) silent; (P)
サイレントRIP[サイレントリップ, sairentorippu] (n) {comp} silent RIP
サイレントインフェクション[, sairentoinfekushon] (n) silent infection
サイレントストーン[, sairentosuto-n] (n) silent stone
サイレントセットアップ[, sairentosettoappu] (n) {comp} silent setup
サイレントマジョリティー[, sairentomajoritei-] (n) silent majority
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P)
マナーモード;マナー・モード[, mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association
噤む;鉗む[つぐむ, tsugumu] (v5m,vt) (uk) to shut one's mouth; to hold one's tongue; to keep silent
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
押し黙る;押黙る;押しだまる;おし黙る[おしだまる, oshidamaru] (v5r,vi) to keep silent
森閑とした[しんかんとした, shinkantoshita] (adj-f) still; quiet; silent as a graveyard
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n,vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly
闃寂[げきせき;げきじゃく, gekiseki ; gekijaku] (adj-t,adv-to) silent and still; desolate
雁首をそろえる;雁首を揃える;がん首をそろえる[がんくびをそろえる, gankubiwosoroeru] (exp,v1) (See 雁首揃える) to sit silently at a meeting
雁首揃える;雁首そろえる;がん首そろえる[がんくびそろえる, gankubisoroeru] (exp,v1) (See 雁首を揃える) to sit silently at a meeting
鳴りを潜める[なりをひそめる, nariwohisomeru] (exp,v1) (1) to quieten down; to fall silent; (2) to lay low; to keep a low profile
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low
黙りこくる[だまりこくる, damarikokuru] (v5r,vi) to keep silent
黙座[もくざ, mokuza] (n) sit silently
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P)
黙秘[もくひ, mokuhi] (n,vs,adj-no) keep silent; keep a secret
黙秘権(P);黙否権(iK)[もくひけん, mokuhiken] (n) right to keep silent; right to silence; right to remain silent; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

*silent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพะนำ[adj.] (amphanam) EN: silent FR: silencieux
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent FR: être interdit ; être interloqué
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
คั่งแค้น[v.] (khangkhaēn) EN: fume silently ; be angry without showing it FR: ravaler sa colère
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently FR: silencieusement
ไม้ทัณฑฆาต (–์)[X] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[symb.] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly FR: silencieusement ; calmement
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice FR:
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: dead silent FR: silence de mort
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently FR: sans faire de bruit
เงียบหน่อย[adj.] (ngīep nǿi) EN: silent FR: silencieux ; calme
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ng) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent FR: calme ; paisible ; silencieux ; serein ; tranquille
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
นิ่งเงียบ[adj.] (ning-ngīep) EN: silent FR: silencieux
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
อมพะนำ[v.] (omphanam) EN: remain silent ; be silent FR: demeurer silencieux ; cacher son jeu
อมพะนำ[adj.] (omphanam) EN: silent FR: silencieux
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: silent ; close-mouthed ; taciturne FR: taciturne ; taiseux (Belg.)

*silent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wortkarg {adj} | wortkarger | am wortkargstensilent | more silent | most silent
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Stille {f}silentness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *silent*
Back to top