ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noiselessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noiselessly*, -noiselessly-

noiselessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noiselessly (adv.) อย่างไร้เสียง See also: อย่างเงียบเชียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I entered my former residence noiselessly.I entered my former residence noiselessly.

noiselessly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无声[wú shēng, ˊ ㄕㄥ, 无声 / 無聲] noiseless; noiselessly; silent

noiselessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently FR: silencieusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noiselessly
Back to top