ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-centered*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-centered, -self-centered-

*self-centered* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-centered (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic
self-centeredness (n.) การหลงตัวเอง See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป Syn. egocentrism, self-admiration Ops. modesty, humility
English-Thai: HOPE Dictionary
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know, but you need to stop being so self-centered and start thinking of others.ฉันรู้ แต่เธอต้องหัดเสียสละตัวเอง และคิดถึงคนอื่นบ้าง
Did I bring John to you... or did I bring your self-centered ass to him?ชั้นจะให้แกดูแลจอห์นทำไม หรือจะให้ชั้นเป็นคนดูแลเอง
You're self-centered, and you don't want to get hurt.คุณมันห่วงตัวเอง และก็ไม่อยากเจ็บตัว
Totally self-centered, especially in bed.เอาแต่ใจตัวเอง โดยเฉพาะบนเตียง
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่
Am I self-centered because I need to fight for everything?ฉันคิดแต่เรื่องของฉัน เพราะฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนี่..
A self-centered, obnoxious jerk.มั่นใจในตัวเอง และน่ารังเกียจ
You and Chuck are two of the most self-centered, damaged people I know.สองคนเป็นคนที่ชอบทำลายคนอื่นให้เสียหายมากที่สุด ที่ฉันรู้จัก
And self-centered than you already are.และยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มากกว่าที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้
Full of bluffs, self-centered, with nasty drunken habits.เต็มไปด้วยการหลอกลวง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แถมนิสัยขี้เมานั่นอีก
I'm gonna be in emotional DEFCON 1 until they post the audition results for the musical, which means I'm gonna be even more self-centered than usual, just so you know.จนกว่าเขาจะประกาศผล ออดิชั่นละครเวที ซึ่งนั่นหมายถึงฉันจะ สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าปกติ ซึ่งนายก็รู้ ทำไมล่ะ เธอก็รู้ว่าเธอจะได้บทนำ
It doesn't even occur to you that you're self-centered because you are so self-centered and...เคยมีใครบอกมั้ยว่า แกนี่มันพวกเอาตัวเองเป็นใหญ่ เพราะว่าแกนี่ละเห็นตัวเอง เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยละ

*self-centered* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
個人的[こじんてき, kojinteki] (adj-na) individualistic; personal; self-centred; self-centered; (P)
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism

*self-centered* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เอาแต่ใจตนเอง[adj.] (ao tāe jai ) EN: willful ; self-centered ; self-willed ; spoiled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-centered*
Back to top