ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-self-centered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-centered, *self-centered*,

-self-centered- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know, but you need to stop being so self-centered and start thinking of others.ฉันรู้ แต่เธอต้องหัดเสียสละตัวเอง และคิดถึงคนอื่นบ้าง
Did I bring John to you... or did I bring your self-centered ass to him?ชั้นจะให้แกดูแลจอห์นทำไม หรือจะให้ชั้นเป็นคนดูแลเอง
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่
Am I self-centered because I need to fight for everything?ฉันคิดแต่เรื่องของฉัน เพราะฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนี่..
And self-centered than you already are.และยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มากกว่าที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้
I'm gonna be in emotional DEFCON 1 until they post the audition results for the musical, which means I'm gonna be even more self-centered than usual, just so you know.จนกว่าเขาจะประกาศผล ออดิชั่นละครเวที ซึ่งนั่นหมายถึงฉันจะ สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าปกติ ซึ่งนายก็รู้ ทำไมล่ะ เธอก็รู้ว่าเธอจะได้บทนำ
It doesn't even occur to you that you're self-centered because you are so self-centered and...เคยมีใครบอกมั้ยว่า แกนี่มันพวกเอาตัวเองเป็นใหญ่ เพราะว่าแกนี่ละเห็นตัวเอง เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยละ
Less of a friendship, more of a self-centered nerd and his naive, obedient lapdog.ดูไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันเท่าไหร่เลย เหมือนเนิร์ดเอาแต่ใจ กับสุนัขรับใช้มากกว่า ฉันต้องไปแล้ว
Sheldon, you are the most shallow, self-centered person I have ever met.เชลด้อน เธอน่ะ เป็นคนที่ตื้นเขิน เอาแต่ใจ ที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอ
You are the same reckless, immature, self-centered jackass that you always were, and you've put this investigation at risk.คุณมันไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักโต,คิดถึงแต่ตัวเอง เหมือนเดิมทุกอย่าง และคุณทำให้คดีนี้อยู่ในจุดเสี่ยง
I'm a reckless, immature, self-centered jackass.ผมมันไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักโต คิดถึงแต่ตัวเอง
So then what happened to "reckless, immature, self-centered jackass"?แล้วเกิดอะไรขึ้น พ่อหนุ่มบุ่มบ่าม ไม่มีความคิด เอาแต่ใจ ล่ะ?

-self-centered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered

-self-centered- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เอาแต่ใจตนเอง[adj.] (ao tāe jai ) EN: willful ; self-centered ; self-willed ; spoiled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -self-centered-
Back to top