ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egocentrism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egocentrism*, -egocentrism-

egocentrism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egocentrism (n.) การหลงตัวเอง See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป Syn. self-admiration, self-centeredness Ops. modesty, humility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egocentrism
Back to top