ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seasoning*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seasoning, -seasoning-

*seasoning* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seasoning (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce, ganishing
English-Thai: HOPE Dictionary
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
English-Thai: Nontri Dictionary
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องปรุง (n.) seasoning See also: condiment, ingredient, flavouring
เครื่องปรุงรส (n.) seasoning See also: relish, condiment, flavouring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
Maybe I should bring all my seasonings down here if we're going to be cooking all week.บางทีผมควรเอาเครื่องปรุงรสทั้งหมดของผม มาไว้ข้างล่างนี่เลย ถ้าเราต้องทำอาหารกันทั้งอาทิตย์
A little seasoning, eh?ปรุงรส นิดนึงส์... เนอะ
Ah, yes. The ancient cactus fruit. I believe your people use it as seasoning when preparing your native dishes.เอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ
Nice job with the grilling and seasoning.ใช่ รู้ได้เลยว่าผ่านการทำและปรุงมาอย่างดี
Not that Noel doesn't have potential. He just lacks a little seasoning.ไม่ใช่โนเอลไม่มีศักยภาพ เขาแค่ขาดประสบการณ์
Never mind the seasoning.มันมีครึ่งเดียว แล้วเรามีเท่าไหร่
I meant with the seasoning.เคล็ดลับการปรุงคนแคระคือ...
What about the seasoning?ว่าไง บอกเคล็ดลับมาหน่อยสิ
Can I ask you, is there a recipe for the seasoning?ฉันจะขอให้คุณมี สูตรสำหรับปรุงรสหรือไม่

*seasoning* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 调味品 / 調味品] seasoning; flavoring
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning

*seasoning* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
シーズニング[, shi-zuningu] (n) seasoning; (P)
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables
塩加減[しおかげん, shiokagen] (n) seasoning (with salt)
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
着味液[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor

*seasoning* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
การปรุงอาหาร[n. exp.] (kān prung ā) EN: seasoning FR: assaisonnement [m]
ของเครื่องปรุงรส[n. exp.] (khøng khreū) EN: seasoning pack FR:
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]
ผงปรุงรส[n. exp.] (phong prung) EN: food seasoning ; seasoning powder FR:
ปลาร้า[n.] (plārā [= ph) EN: pla ra ; fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish ; pungent traditional seasoning made from fermented fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
ซอสเหยาะจิ้ม[n. exp.] (søt yǿ jim) EN: seasoning sauce FR:

*seasoning* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seasoning*
Back to top