ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condiment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condiment*, -condiment-

condiment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condiment (n.) เครื่องปรุงอาหาร Syn. seasoning, relish
English-Thai: HOPE Dictionary
condiment(คอน'ดะเมินทฺ) n. เครื่องปรุงรส
English-Thai: Nontri Dictionary
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condiment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AND THE WORLD'S LONGEST CONDIMENT BAR.และเคาน์เตอร์วางซอส ที่ยาวที่สุดในโลก
I'm not really dressed for ladling, but, um, I could stand by the condiment bar and spritz people with my Chanel.ฉันไม่ได้แต่งตัวมาสำหรับการตักทัพพี แต่ อืม ฉันสามารถยืนแถวเครื่องเคียง และทำให้ผู้คนได้สูดกลิ่นน้ำหอมของฉัน
Clock king, calendar man, kite-man, catman, zebra-man, and the condiment king.คล็อก คิง, คาเลนเดอร์ แมน, ไคท์แมน, แคทแมน, ซีบร้าแมน, และคอนดิเมนต์ คิง
This is a condiment...นี่คือเครื่องปรุงรส สภาพ?
People, hamburgers, condiments... us, you know?ผู้คน แฮมเบอร์เกอร์ เครื่องปรุงอาหาร...
Oh yes, she's in the condiments aisle.อยู่แผนกเครื่องปรุงน่ะ
Unni doesn't have any condiments that's why I'm buying these!ที่บ้านพี่สาวไม่มีเครื่องปรุงเหมือนกัน ดังนั้นฉันจะซื้อพวกนี้ไปด้วย
For the next nineteen hours we input orders, tray food, vend drinks, upstock condiments, wipe tables, and bin garbage.Dะตrmะพt! Lะฐdั–ะตั• ะฐnd gะตntlะตmะตn!
As I was saying, or at least attempting to say before you two started chatting about condiments, we will be walking the red carpet at opening night of "End of the Rainbow" tonight-- our first public outing as a couple.อย่างที่ฉันพูด หรืออย่างน้อยก็พยายามจะพูด ก่อนที่คุณทั้งสองจะคุยกันเรื่องส่วนผสม
It's a condiment!เขาสั่งเครื่องปรุงรส!
Oh! The condiments, you know.หรืออาจเป็นเครื่องปรุงรส
Condiments are this world's most powerful magic.เครื่องปรุงเป็นเวทย์มนต์ที่มีพลังมากในโลกเลยนะ

condiment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, 香料] spice; flavoring; condiment; perfume

condiment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers
薬味[やくみ, yakumi] (n) condiment (e.g. grated or chopped topping such as daikon, wasabi, ginger, green onion, red pepper); spice; (P)
薬味皿[やくみざら, yakumizara] (n) plate for compounding condiments; small dish for serving condiments

condiment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
กุ้งส้ม[n.] (kungsom) EN: pickled and salted shrimp condiment FR:
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables FR: assaisonnement pour crudités [m]
น้ำปลาร้า[n. exp.] (nām plārā) EN: fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
ปลาร้า[n.] (plārā [= ph) EN: pla ra ; fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish ; pungent traditional seasoning made from fermented fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
พริกกับเกลือ[n. exp.] (phrik kap k) EN: salt and ground red or green peppers (condiment) FR:
พริกขิง[n.] (phrikkhing) EN: pork or prawns and dried chillies (condiment) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condiment
Back to top