ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flavouring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flavouring*, -flavouring-

flavouring ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
English-Thai: Nontri Dictionary
flavouring(n) เครื่องปรุง,เครื่องชูรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even the re-flavouring in some cases, or whole new technology.แม้แต่ ส่วนผสม บางทียังต้องผสมใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีทั้งหมด

flavouring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.)
土味[どみ, domi] (n) local flavouring
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)

flavouring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
สิ่งที่ให้กลิ่น[n. exp.] (sing thī ha) EN: flavouring FR:
วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส[n. exp.] (watthu prun) EN: flavouring agent ; flavoring agent (Am.) FR:

flavouring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flavouring
Back to top