ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reporter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reporter, -reporter-

*reporter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
news reporter (n.) ผู้สื่อข่าวชั่วคราว See also: ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งทำงานแบบชั่วคราว Syn. journalist
reporter (n.) ผู้สื่อข่าว See also: นักข่าว Syn. journalist, pressman
reporter (n.) ผู้รายงาน Syn. communication, relater
English-Thai: Nontri Dictionary
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรายงาน (n.) reporter See also: informer
นักข่าว (n.) reporter See also: correspondent, news man, pressman Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว
ผู้รายงาน (n.) reporter See also: informer Syn. คนรายงาน
ผู้รายงานข่าว (n.) reporter See also: journalist Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว
ผู้สื่อข่าว (n.) reporter See also: journalist, pressman, correspondent, newsman Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those reporters are willing to listen. They'd like to know.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวผู้ที่มีความเต็มใจที่จะรับฟัง พวกเขาต้องการที่จะรู้ว่า
Those reporters twist everything I say.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นบิด ทุกอย่างที่ฉันพูด
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
Is it your belief that all reporters are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ผู้สื่อข่าวทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นทูต?
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
These reporters want a statement.นักข่าวพวกนี้ต้องการการแถลง
There's the English reporter. I told you he'd come.นั่นไงนักข่าวอังกฤษ บอกแล้วว่าเขาต้องมา
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ
And you want to be the best reporter you can be for him and yourself, right?และคุณต้องการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ ... ... สำหรับเขาและตัวคุณเองใช่มั้ย?
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น
She's one of the highest-paid field reporters in New York City.เธอเป็นหนึ่งในที่สูงที่สุดเงินนักข่าวภาคสนามในมหานครนิวยอร์ก

*reporter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 无国界记者 / 無國界記者] Reporters Without Borders (pressure group)
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 记者 / 記者] reporter; journalist
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 记者无国界 / 記者無國界] Reporters Without Borders (pressure group)
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 采访记者 / 採訪記者] investigative reporter

*reporter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter
報道人[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
特種記者[とくだねきしゃ, tokudanekisha] (n) scoop reporter; scoop artist
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation

*reporter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip kraj) EN: throng of noisy reporters FR:
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนไป[v. exp.] (leūoen pai) EN: FR: reporter ; remettre ; ajourner
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakk) EN: Reporters Without Borders (RWB) FR: Reporters sans frontières (RSF)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ทด[v.] (thot) EN: add (to) ; increase ; carry forward ; carry FR: reporter ; ajouter
ทดเลข[v.] (thotlēk) EN: carry a number FR: reporter un chiffre ; reporter
หวน[v.] (hūan = huan) EN: turn back ; return FR: revenir à ; se reporter

*reporter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reporter {m}; Reporterin
Pressevertreter {m}reporter; pressman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reporter*
Back to top