ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relater*, -relater-

relater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relater (n.) ผู้รายงาน Syn. communication

relater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relater
Back to top