ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reject*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reject, -reject-

*reject* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reject (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. decline, deny, refuse
reject (vt.) บอกปัด See also: ทอดทิ้ง, ไม่แยแส Syn. discard, outcast
reject (vt.) ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา) Syn. decline
reject (vt.) อาเจียน Syn. disgorge, vomit
reject (n.) คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ Syn. the dregs, the flotsam and jetsam
rejected (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated
rejecter (n.) ผู้ปฏิเสธ
rejection (n.) การปฏิเสธ See also: การไม่ยอมรับ Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
rejective (adj.) ซึ่งปฏิเสธ
English-Thai: HOPE Dictionary
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ล้มเลิกไป, ระงับไป
ระงับไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ล้มเลิกไป
ล้มเลิกไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ระงับไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got rejected last weekฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
What if you get rejected?ถ้าเผื่อเธอถูกเขาปฏิเสธล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just looked at it and rejected all other possibilities.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปที่มันและปฏิเสธ ความเป็นไปได้อื่น ๆ ทั้งหมด
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway.ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ'
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่ ... ... เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ
Dearest, you've got to stop rejecting every suitor that comes to call.ที่รัก เจ้าต้องหยุดปฏิเสธทุกๆ คนที่มาเพื่อเจ้าซักที
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
The body mistakenly identifies the embryo... as an unwanted foreign substance... and creates antibodies to fight and reject it.ตัวอ่อนเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ และสร้างแอนติบอดี้มาต่อสู้ และขับมันออก
Yeah. I know how you feel. I'm up for rejection next week.ใช่ ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฉันขึ้นสำหรับการปฏิเสธในสัปดาห์หน้า
Yeah, I got rejected last week.ใช่ฉันได้ปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Little parole rejection present.ทัณฑ์บนน้อยปฏิเสธปัจจุบัน

*reject* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 废品 / 廢品] production rejects; seconds; scrap; discarded material
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ, 摈斥 / 擯斥] reject; dismiss
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ, 驳回 / 駁回] reject; turn down; overrule
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
[pàn, ㄆㄢˋ, 拚] disregard; reject

*reject* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
ハブ[, habu] (n) (1) {comp} hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
排撃[はいげき, haigeki] (n,vs) rejection; denunciation
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P)
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
擯斥;ひん斥[ひんせき, hinseki] (n,vs) rejection; ostracism
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back
突っ撥ねる;突っぱねる[つっぱねる, tsuppaneru] (v1,vt) to reject; to spurn; to turn down; to refuse
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
跳ね返す[はねかえす, hanekaesu] (v5s) to reject; to bounce back
蹴飛ばす;蹴とばす[けとばす, ketobasu] (v5s,vt) to kick away; to kick off; to kick (someone); to refuse; to reject
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection

*reject* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject FR: rejeter
กากเดน[n. exp.] (kāk dēn) EN: trash ; remnant ; dregs ; garbage ; reject FR:
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kh) EN: reject an accusation FR:
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject FR:
คว่ำบาตร[v.] (khwambāt) EN: boycott ; ostracize ; shun ; reject FR: boycotter
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เหลือเดน[X] (leūadēn) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
เหลือเดนเลือก[X] (leūadēnleūa) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
ล้มเลิกไป[v. exp.] (lomloēk pai) EN: be rejected FR:
ไม่ผ่าน[adj.] (mai phān) EN: rejected FR: rejeté
ไม่รับฎีกา[v. exp.] (mai rap dīk) EN: reject an appeal FR:
ไม่รับผู้โดยสาร[v. exp.] (mai rap phū) EN: reject passengers FR:
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
นก[n.] (nok) EN: person whose flirtations have been rejected FR:
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline ; deny FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
ปฏิเสธข้อเสนอ[v. exp.] (patisēt khø) EN: reject a proposal FR: rejeter une proposition
เป็นอันตกไป[adj.] (pen an tok ) EN: rejected FR: rejeté
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ตีกลับ[v.] (tīklap) EN: send back ; return ; reject FR:
ตกไป[v. exp.] (tok pai) EN: be rejected FR: être rejeté
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter

*reject* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteuermagazin {n}reject stacker
Rückweisungsquote {f}rejection number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reject*
Back to top