ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disgorge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disgorge*, -disgorge-

disgorge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgorge (vt.) พ่น See also: ขับออก, ระบาย, สำรอก, คาย Syn. erupt, eject, expel
English-Thai: HOPE Dictionary
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
English-Thai: Nontri Dictionary
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น

disgorge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge

disgorge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
สำรอก[v.] (samrøk) EN: vomit ; regurgitate ; disgorge FR: vomir ; régurgiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disgorge
Back to top