ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ravage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ravage, -ravage-

*ravage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ravage (vt.) ทำให้เสียหาย See also: ทำลาย, ล้างผลาญ Syn. destroy, ruin, spoil
ravage (vt.) ปล้นสะดม Syn. despoil, plunder
ravage (n.) การทำลายล้าง See also: การล้างผลาญ Syn. damage, destruction
ravagement (n.) ความหายนะ See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง Syn. destruction, devastation
ravages (n.) การทำลายล้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
ravage(แรฟ'วิจฺ) vt.,vi. ทำให้เสียหาย,ทำให้เกิดผลร้าย,ทำลาย,ปล้นสะดม., See also: ravagement n. ravager n., Syn. havoc, damage)
English-Thai: Nontri Dictionary
ravage(vt) ล้างผลาญ,ทำลาย,ปล้นสะดม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่ำยี (v.) ravage See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน
Just in time to watch a plague ravage his village.เวลาเดียวกันที่กาฬโรคระบาทในหมู่บ้านเขา
Okay,just like on the storyboards-- we're gonna show them at their absolute worst-- ravaged by hurricanes, floods,fires... sad,sad,sad.โอเค เหมือนตามสตอรี่บอร์ด เราจะนำเสนอพวกเขา ในสภาพที่แย่ๆของพวกเขา ที่ถูกทำลายด้วย พายุเฮอริเคน น้ำท่วม ไฟไหม้...
Our country is being ravaged by the enemy,ประเทศของเรากำลังถูกทำลายโดยศัตรู,
And so began the war, a war that ravaged our planet until it was consumed by death, and the Cube was lost to the far reaches of space.และนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของสงคราม สงครามที่ทำลายล้างดวงดาวของเรา กระทั่งมันตกเป็นเหยื่อของมัจจุราช และเดอะคิวบ์ก็สาบสูญไป ณ สุดขอบจักรวาล
We pay every resident $ 1000... to allow oil companies to ravage our state's natural beauty.เราจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยครอบครัวละ 1,000 เหรียญ เพื่อตอบแทนที่เรายอมให้บริษัทน้ำมันมาทำลายทัศนียภาพที่นี่
Oh, well, thank you, James, but that doesn't exactly ravage me with confidence.อืม ดี ขอบใจมาก เจมส์ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรอก
He's like ravaged by guilt, because Ram is such a good son.เขาทุกข์เพราะรู้สึกผิด เพราะพระรามเป็นลูกที่ดี
I've been fighting it for years, but the disease has ravaged my organs.ผมต่อสู้กับโรคร้ายมาหลายปี แต่มันก็กัดกินร่างกายของผม
Richard Nixon's face, swollen and ravaged by Ioneliness, self-Ioathing and defeat.นั่นคือใบหน้าของริชาร์ด นิกสัน บวมและอิดโรยด้วยความอ้างว้าง ชิงชังตนเองและความพ่ายแพ้,
Kendrick and his company Ultima National Resources have systematically ravaged the environment.เคนดริกกับบริษัทอัลติม่า เนชั่นแนล ของเขามี ระบบที่ทำลายสภาวะแวดล้อม
Ultima national resources have systematically ravaged the environment.ระบบของบริษัทอัลติมาเนชันแนลรีสอร์ทได้ทำลายสิ่งแวดล้อม

*ravage* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 兵连祸结 / 兵連禍結] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden
蹂躏[róu lìn, ㄖㄡˊ ㄌㄧㄣˋ, 蹂躏 / 蹂躪] ravage; devastate

*ravage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages
戦禍[せんか, senka] (n) war damages; ravages of war; (P)
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects

*ravage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander FR: dilapider ; ravager
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume FR: ravager complétement
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
ผู้ทำลาย[n. exp.] (phū thamlāi) EN: destroyer FR: ravageur [m]
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ดาเมจ ; แดมเมจ[v.] (dāmēj ; daē) EN: FR: ravager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ravage*
Back to top