ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*presentation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presentation, -presentation-

*presentation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misrepresentation (n.) การเป็นตัวอย่างที่ผิด Syn. belie
presentation (n.) การเสนอ Syn. donation, delivering
presentation (n.) การแสดง Syn. show, portrayal, performance
presentation (n.) สิ่งที่นำเสนอ Syn. offering
representation (n.) การเป็นตัวแทน See also: การดำเนินการแทน Syn. personification, impersonation, delegation
representational (adj.) ซึ่งดำเนินการแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
English-Thai: Nontri Dictionary
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagrammatic presentationการนำเสนอด้วยแผนภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frank breech presentation; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentationการนำเสนอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representational artศิลปะแสดงลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breech presentationการคลอดท่าก้น [TU Subject Heading]
Bregma Presentationท่ากระหม่อมใหญ่ [การแพทย์]
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ
Presentation graphics กราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Pro se representationการตั้งทนาย [TU Subject Heading]
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปแทน (n.) representation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Landers, I cautioned you earlier that legal representation would be helpful.ผมเตือนคุณก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวแทนที่เหมาะสมทางก.ม.ช่วยคุณได้
Look, I don't know what it is that you're trying to tell me,... ..but we have a very big presentation to give tomorrow, so I'm gonna get some sleep.l really don't know what you're trying to tell me... but we have a big presentation to give tomorrow... so l'm going to get some sleep.
Do you realize how important that presentation is?คุณรู้มั้ย ว่างานจัดแสดงครั้งนี้มีความสำคัญยังไง
The eyes of the entire city will be on that presentation and on this store and on me.ทุกสายตาทั้งหมดของเมือง จะจับจ้องอยู่ที่งานแสดง ที่ห้างฯนี้ และที่ฉัน
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย
Count, we have a presentation tomorrow afternoon.ท่านเคานต์ เรายังมีงานแสดงกันอยู่นะครับ พรุ่งนี้ตอนบ่าย
So, all we have to do is wait till the presentation is over tomorrow.เอาล่ะ ที่เราจะต้องทำ ก็แค่รอ รอจนกว่างานแสดงเลิกในวันพรุ่งนี้
This is my store, my presentation and career. How dare...นี่มันห้างฯฉัน งานแสดงฉัน และการงานฉัน แกกล้าดียังไง...
A representation. The things Cane writes are indescribable.เปรียบเหมือนตัวแทน สิ่งที่เคนกล่าวถึงไม่สามารถพูดออกมาได้
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ
She's a holographic representation of the Red Queen.มันคือโอโลกราฟฟิก ตัวแทนของเรทควีน
Your whole presentation today has been excellent.Your whole presentation today has been excellent.

*presentation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表示层[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ, 表示层 / 表示層] presentation layer
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
简报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, 简报 / 簡報] presentation
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, 表征 / 表徵] symbol; indicator; representation

*presentation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
グリフ表現[グリフひょうげん, gurifu hyougen] (n) {comp} glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation
呈示次第[ていじしだい, teijishidai] (n-adv) at (upon) presentation; when presented
奉献[ほうけん, houken] (n,vs) dedication; presentation; consecration; offer (to a shrine)
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P)
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P)
指数部[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation)
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P)
既約表現[きやくひょうげん, kiyakuhyougen] (n) {math} irreducible representation
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
献呈[けんてい, kentei] (n,vs,adj-no) presentation; dedication
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
職能代表制[しょくのうだいひょうせい, shokunoudaihyousei] (n) vocational representation system
談話表示構造理論[だんわひょうじこうぞうりろん, danwahyoujikouzouriron] (n) {ling} discourse representation structure theory; DRS
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat
逆子[さかご, sakago] (n) breech presentation (feet-first birth); breech delivery; breech birth; Agrippa
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
骨盤位[こつばんい, kotsuban'i] (n) breech presentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
数表現[すうひょうげん, suuhyougen] number representation, numeration
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation

*presentation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: introduction FR: présentations [mpl]
การแนะนำตัว[n.] (kān naenam ) EN: introduction FR: présentations [fpl]
การนำเสนอ[n.] (kān nam san) EN: presentation FR: présentation [f]
การนำเสนอด้วยแผนภาพ[n. exp.] (kān nam san) EN: diagrammatic presentation FR:
การนำเสนอข้อมูล[n. exp.] (kān nam san) EN: data presentation FR: présentation des données [f]
การเป็นตัวแทน[n. exp.] (kān pen tūa) EN: representation FR:
การพรีเซนต์งาน[n. exp.] (kān phrīsēn) EN: presentation FR:
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงคำ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: representation FR: représentation [f]
การแสดงละคร[n. exp.] (kān sadaēng) EN: FR: représentation théâtrale [f]
การเสนอข่าว[n. exp.] (kān sanōe k) EN: footage FR: présentation des informations [f]
การแทน[n.] (kān thaēn) EN: representation FR:
การแทนข้อมูล[n. exp.] (kān thaēn k) EN: data representation FR:
การแทนความรู้ [n. exp.] (kān thaēn k) EN: knowledge representation (KR) FR:
การแทนกราฟ[n. exp.] (kān thaēn k) EN: graph representation FR:
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
กรานกฐิน[v.] (krānkathin) EN: make and dye a robe for presentation to a monk at a Kathin offering FR:
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
ภาพสัญลักษณ์[n. exp.] (phāp sanyal) EN: FR: image symbolique [f] ; représentation symbolique [f]
พระพุทธรูป[n. exp.] (Phraphuttha) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
พรีเซ็นเทชั่น[n.] (phrīsenthēc) EN: presentation FR: présentation [f]
ระบบปาร์ตี้ลิสต์[n. exp.] (rabop pātīl) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
ระบบสัดส่วน[n. exp.] (rabop satsū) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
รับกฐิน[v. exp.] (rap kathin) EN: receive robes at the presentation ceremony FR:
รูปครุฑ[n. exp.] (rūp Khrut) EN: representation de Garuda FR: représentation de Garuda [f]
เทพนม[n.] (thēpphanom) EN: the figure of deva ; wai-ing angel protector ; guardian angel ; [representation of a deity with hands pressed together in a gesture of respect] FR:
ทฤษฎีตัวแทน[n. exp.] (thritsadī t) EN: representation theory FR:
ตัวแทนเชิงกราฟ[n. exp.] (tūathaēn ch) EN: graphical representation FR: représentation graphique [f]
ตัวแทนเวกเตอร์[n. exp.] (tūathaēn wē) EN: representation of a vector FR:

*presentation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogdarstellung {f}analog representation
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Multimedia-Präsentation {f}multimedia presentation
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem
Referat {n}report; presentation
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Repräsentativsystem {n} [pol.]representational system
Interessenvertretung {f}representation of interests
Moderation {f}presentation; moderation [Am.]
Preisverleihung {f}presentation of prizes; prize-giving
Widmungsexemplar {n}presentation copy
Volksvertretung {f}representation of the people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *presentation*
Back to top