ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-presentation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presentation, *presentation*,

-presentation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I don't know what it is that you're trying to tell me,... ..but we have a very big presentation to give tomorrow, so I'm gonna get some sleep.l really don't know what you're trying to tell me... but we have a big presentation to give tomorrow... so l'm going to get some sleep.
Do you realize how important that presentation is?คุณรู้มั้ย ว่างานจัดแสดงครั้งนี้มีความสำคัญยังไง
The eyes of the entire city will be on that presentation and on this store and on me.ทุกสายตาทั้งหมดของเมือง จะจับจ้องอยู่ที่งานแสดง ที่ห้างฯนี้ และที่ฉัน
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย
Count, we have a presentation tomorrow afternoon.ท่านเคานต์ เรายังมีงานแสดงกันอยู่นะครับ พรุ่งนี้ตอนบ่าย
So, all we have to do is wait till the presentation is over tomorrow.เอาล่ะ ที่เราจะต้องทำ ก็แค่รอ รอจนกว่างานแสดงเลิกในวันพรุ่งนี้
This is my store, my presentation and career. How dare...นี่มันห้างฯฉัน งานแสดงฉัน และการงานฉัน แกกล้าดียังไง...
Your whole presentation today has been excellent.Your whole presentation today has been excellent.
Before we watch the guards' game film from last season, we have a special presentation from our very own Mr. Paul Crewe.ก่อนที่เราจะดูเทปปีที่แล้วของพวกผู้คุม เรามีการแสดงชุดพิเศษ จากคุณพอล ครูว์ของเรา
And it says she's doing some final touches... on an extra special presentation for you, and she'll be right here.และเธอกำลังทำขั้นตอนสุดท้าย ของการเสนอที่พิเศษสำหรับคุณ และเธอจะมาแล้ว
Taxi! We have to pick up the presentation boards. We're never gonna make it.แท็กซี่ เราต้องไปเอากระดานนำเสนอ เราไม่ทันแน่เลย
Your mom told me about your cultural presentation at school.แม่หนูบอกว่ามีการบ้านนำเสนอวัฒนธรรมที่โรงเรียนเหรอ

-presentation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表示层[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ, 表示层 / 表示層] presentation layer

-presentation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat
逆子[さかご, sakago] (n) breech presentation (feet-first birth); breech delivery; breech birth; Agrippa
骨盤位[こつばんい, kotsuban'i] (n) breech presentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface

-presentation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนำเสนอ[n.] (kān nam san) EN: presentation FR: présentation [f]
การนำเสนอด้วยแผนภาพ[n. exp.] (kān nam san) EN: diagrammatic presentation FR:
การนำเสนอข้อมูล[n. exp.] (kān nam san) EN: data presentation FR: présentation des données [f]
การพรีเซนต์งาน[n. exp.] (kān phrīsēn) EN: presentation FR:
การเสนอข่าว[n. exp.] (kān sanōe k) EN: footage FR: présentation des informations [f]
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
กรานกฐิน[v.] (krānkathin) EN: make and dye a robe for presentation to a monk at a Kathin offering FR:
พรีเซ็นเทชั่น[n.] (phrīsenthēc) EN: presentation FR: présentation [f]
รับกฐิน[v. exp.] (rap kathin) EN: receive robes at the presentation ceremony FR:

-presentation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Multimedia-Präsentation {f}multimedia presentation
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem
Referat {n}report; presentation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -presentation-
Back to top