ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delivering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delivering*, -delivering-

delivering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delivering (n.) การเสนอ Syn. donation

delivering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delivering
Back to top