ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pledge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pledge, -pledge-

*pledge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pledge (n.) ข้อผูกมัด See also: สัญญา, คำปฏิญาณ Syn. agreement, commitment, oath
pledge (n.) การวางมัดจำ
pledge (n.) สิ่งที่ใช้ประกัน See also: เครื่องประกัน, หลักประกัน Syn. assurance
pledge (n.) การดื่มอวยพร Syn. toast
pledge (vt.) ให้สัญญา See also: ให้คำปฏิญาณ Syn. agree, swear
pledge (vt.) วางมัดจำ
pledge (vt.) ค้ำประกัน
pledge (vt.) เอา (เกียรติ) เป็นเครื่องประกัน
pledge allegiance to (idm.) สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ
pledge to (phrv.) ให้คำมั่นสัญญา
pledged (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. promised
pledget (n.) ก้อนสำลีสำหรับห้ามเลือด Syn. stopper
take the pledge (sl.) ตกลงที่จะงดดื่มเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
English-Thai: HOPE Dictionary
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pledge๑. การจำนำ๒. ของจำนำ [ดู gage และ ดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pledges (Law)จำนำ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิญาณ (v.) pledge See also: swear, promise, take an oath, make a vow, make a pledge Syn. สาบาน, สัญญา
ผู้รับจำนำ (n.) pledgee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต.
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง

*pledge* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
效忠誓词[xiào zhōng shì cí, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘˊ, 效忠誓词 / 效忠誓詞] pledge of allegiance
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, 约言 / 約言] promise; one's word; pledge; abbreviation
字据[zì jù, ㄗˋ ㄐㄩˋ, 字据 / 字據] written pledge; contract; IOU
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, 押金] deposit; cash pledge
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
[shì, ㄕˋ, 誓] oath; vow; to swear; to pledge
誓言[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, 誓言] oath; promise; pledge
誓词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, 誓词 / 誓詞] oath; pledge
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, 许诺 / 許諾] promise; pledge

*pledge* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P)
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P)
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood
言葉質[ことばじち, kotobajichi] (n) a promise or pledge
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P)
誓約[せいやく, seiyaku] (n,vs) written vow; pledge; covenant; (P)
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P)
質権設定者[しちけんせっていしゃ, shichikensetteisha] (n) pledger; pledgor

*pledge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge FR: hypothéquer
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyā) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration FR: serment [m]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamna) EN: pawned article ; pledged article FR: gage [m] ; dépôt [m]
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประจำ[n.] (ngoen praja) EN: earnest money ; pledge FR:
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
ผู้รับจำนำ[n. exp.] (phū rap jam) EN: pledgee ; pawnbroker FR:
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
สาบาน[adj.] (sābān) EN: pledged FR:
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
สัญญา[v.] (sanyā) EN: promise ; vow ; contract ; pledge FR: promettre ; s'engager (à faire qqch) ; être partant
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ตัวประกัน[n.] (tūaprakan) EN: hostage ; pledge FR: otage [m]

*pledge* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treuegelöbnis {n}pledge of loyality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pledge*
Back to top