ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pledge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pledge, *pledge*,

-pledge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต.
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
She wasn't in my pledge class.แต่ไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันนะคะ
By my father's head I pledge my allegiance.ด้วยศรีษะของพ่อข้า ข้าขอสวามิภักดิ์ต่อท่าน
I pledge myself to my lord.ข้าปฎิญานตนเองต่อท่านหัวหน้า

-pledge- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
效忠誓词[xiào zhōng shì cí, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘˊ, 效忠誓词 / 效忠誓詞] pledge of allegiance

-pledge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge
言葉質[ことばじち, kotobajichi] (n) a promise or pledge
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P)
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge

-pledge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge FR: hypothéquer
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyā) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration FR: serment [m]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประจำ[n.] (ngoen praja) EN: earnest money ; pledge FR:
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
สัญญา[v.] (sanyā) EN: promise ; vow ; contract ; pledge FR: promettre ; s'engager (à faire qqch) ; être partant
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ตัวประกัน[n.] (tūaprakan) EN: hostage ; pledge FR: otage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pledge-
Back to top