ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toast*, -toast-

toast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toast (n.) ขนมปังปิ้ง
toast (vi.) ปิ้ง
toast (vt.) ปิ้ง
toast (vt.) อังไฟ See also: ทำให้อุ่น Syn. heat, dry, cook, grill
toast (n.) การดื่มอวยพร See also: การดื่มให้พร Syn. pledge
toast (n.) ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร
toast (vi.) ดื่มอวยพร See also: ดื่มให้พร Syn. drink
toast (vt.) ดื่มอวยพร See also: ดื่มให้พร Syn. drink
toaster (n.) เครื่องปิ้งขนมปัง See also: เตาปิ้งหรือขนมปัง
toaster (n.) ผู้ดื่มอวยพร See also: ผู้เชิญให้ดื่มอวยพรเจ้าภาพ
toastmaster (n.) ผู้ประกาศการดื่มอวยพร
English-Thai: HOPE Dictionary
toast(โทสทฺ) n. แผ่นขนมปังปิ้ง (ย่าง,อังไฟ) ,การดื่มอวยพร,การดื่มให้พร,ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร,ดื่มอวยพร vt.,vi. บึ้ง,ย่าง,อังไฟ,ดื่มให้พร,เสนอให้มีการดื่มอวยพร,ทำให้ถูกปิ้ง (ย่าง,อังไฟ), See also: toaster n..
toastee(โทส'ที) n. ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร
toastlist(โทส'ลิสทฺ) n. รายชื่อบุคคลที่จะมีการดื่มอวยพรให้
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง
toastmistress(โทส'มิสเทรส) n. หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร,หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
toast(n) ขนมปังปิ้ง,การดื่มอวยพร,ผู้ที่ได้รับการดื่มให้พร
toaster(n) เครื่องปิ้งขนมปัง,เตาปิ้ง,คนดื่มอวยพร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
toastการดื่มอวยพร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิ้ง (v.) toast See also: bake
เครื่องปิ้งขนมปัง (n.) toaster
ชนแก้ว (v.) give a toast See also: clink glasses Syn. ยกแก้ว
ยกแก้ว (v.) give a toast See also: clink glasses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย.
Let's drink a toast to this catastrophe.ลองดื่มขนมปังปิ้งกับภัยพิบัตินี้
He's raising his glass to toast us right now.รู้สึกตื่นเต้นมาก เขายกแก้วของเขาเพื่อฉลองเราตอนนี้
Look, now that you and Austin are toast okay, why don't we have our own little party.เอาละ ตอนนี้ เธอและออสตินเป็นคนที่ยอดนิยม โอเค.. ทำไมเราไม่ สร้างงานเลี้ยงเล็ก ๆ ของเราบ้าง
French toast just like my mother'sFrench tost เหมือนกับแม่ฉันเลย
Let's make a toast to himมาดื่มให้เขากันหน่อยดีกว่า
And there'll be a glorious fire with toast and tea and cakes.และมันมีเตาผิงไฟที่อบอุ่น \ กับขนมปังปิ้ง ชาร้อนๆ และขนมเค้ก
Where's that champagne? I wanna drink a toast with my fiancée.ฉันอยากจะชนแก้วกับคู่หมั้นของฉัน
Accept this toast from me.รับการดื่มคารวะจากข้า
A toast to our success, Teacher. The end of the journey is near.ดื่มฉลองให้ความสำเร็จของเราท่านอาจารย์ การเดินทางของเราใกล้จบแล้ว
And I would like to propose a toast to our dear friend, with a great ass, I might add...และอยากดื่มอวยพรให้กับ... เพื่อนรักของเรา ก้นนายสวยมาก ซัค ลอเร็น
Hang on, hang on. I am not done with my toast yet.เดี๋ยวก่อนยังอวยพรไม่จบ

toast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 酢] toast to host by guest
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 土司] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast
吐司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 吐司] toast
烤面包[kǎo miàn bāo, ㄎㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, 烤面包 / 烤麵包] toast

toast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーリックトースト;ガーリック・トースト[, ga-rikkuto-suto ; ga-rikku . to-suto] (n) garlic toast
オーブントースター[, o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P)

toast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนแก้ว[v. exp.] (chon kaēo) EN: toast ; drink a toast (to) ; drink FR: trinquer ; choquer les verres
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphø) EN: toast FR: porter un toast
เฟรนช์โทสต์[n. exp.] (Frēn thōt) EN: French toast FR:
การดื่มอวยพร[n. exp.] (kān deūm ūa) EN: toast FR:
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ภฤษฏ์[v.] (phreut) EN: toast ; simmer FR:
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
เตาปิ้งขนมปัง[n.] (tao ping kh) EN: toaster FR: grille-pain [m]

toast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischspruch {m}toast
Toaster {m} | Toaster
Toastmeister {m} (Bankett); Toastmaster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toast
Back to top