ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pitcher*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pitcher, -pitcher-

*pitcher* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitcher (n.) เหยือก See also: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท Syn. ewer, jug
pitcher (n.) ผู้ขว้าง See also: ผู้โยน, ผู้ปา Syn. hurler, twirler
pitcher (n.) ตำแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล See also: ตำแหน่งพิทเชอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
English-Thai: Nontri Dictionary
pitcher(n) เหยือกน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุณโฑ (n.) water pitcher See also: jar, pitcher, ewer, pot, basin, goblet Syn. คนโท, หม้อน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It means a left-handed pitcher, honey.มันหมายถึงคนขว้างลูก ที่ถนัดขว้างลูกมือซ้าย
Jonesy, bring over a pitcher of lime and gin.โจนส์ สั่งน้ำมะนาวกับยีน
I will take a pitcher of the finest lager in the house.ขออะไรซ่าๆ กินย้อมใจซิจะน้องสาว ยกตัว
Two hard-shell crab dinners ... Pitcher of cold beer.ปูสองที่ เบียร์เย็น ๆ เหยือกอีกนึง
Three pitchers of beer and you still can't ask.(เสียงบี๊ป) ในธุรกิจนี้ เราเรียกมันว่า "รอยบุหรี่"
I will stand on the pitcher´s mound for five minutes prior to the first pitch.I wiII stand on the pitcher's mound for five minutes prior to the first pitch.
I'm like a relief pitcher for you rather than a closer.ผมก็เป็นได้ แค่มือขว้าง ตัวเลือกในใจคุณเท่านั้น ไม่ควรเป็นมากกว่านั้น
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
The pitcher, Kaneda, has NagashIma In a tight corner...คาเนดะขว้างลูก เล่นเอานากาชิมะเข้ามุมอับ...
I'm also the pitcher for the softball team.และเป็นพีทเชอร์ของทีมซอฟท์บอลด้วยค่ะ
That bucket will be filled with a pitcher of beer.That bucket will be filled with a pitcher of beer.
Lemonade, just made a pitcher from scratch.น้ำมะนาว ชั้นเพื่งคั้นสดๆเลย

*pitcher* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罐子[guàn zi, ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙, 罐子] jar; pitcher; pot
投手[tóu shǒu, ㄊㄡˊ ㄕㄡˇ, 投手] pitcher (baseball)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 缾] vase; bottle; pitcher

*pitcher* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
サブマリンピッチャー[, sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
ピッチャー[, piccha-] (n) pitcher; (P)
ピッチャーマウンド[, piccha-maundo] (n) pitcher's mound (baseball)
リリーフ(P);レリーフ(P)[, riri-fu (P); reri-fu (P)] (n,vs) (1) relief (i.e. pitcher); (n) (2) (usu. レリーフ) relief (i.e. bas relief); (P)
リリーフピッチャー[, riri-fupiccha-] (n) relief pitcher
ロングリリーフ[, ronguriri-fu] (n) (abbr) long relief pitcher
ワンポイントリリーフ[, wanpointoriri-fu] (n) relief pitcher brought in to face one batter (baseball); one-point relief (pitcher); (P)
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
勝利投手[しょうりとうしゅ, shouritoushu] (n) winning pitcher
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
左腕[さわん(P);ひだりうで, sawan (P); hidariude] (n) (1) left arm; (2) (さわん only) left-handed (baseball pitcher); (P)
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher
救援投手[きゅうえんとうしゅ, kyuuentoushu] (n) relief pitcher; fireman
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony)
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
立ち上がり(P);立ち上り;立上り[たちあがり, tachiagari] (n) (1) start; beginning; build up; (2) how well a pitcher pitches at the start of the game (baseball); (P)

*pitcher* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุณโฑ[n.] (kunthō) EN: water jar ; water pot ; water pitcher FR:
หม้อข้าวหม้อแกงลิง[n.] (møkhāomøkaē) EN: tropical pitcher plants ; monkey cups ; Nepenthes mirabilis FR: Nepenthes mirabilis
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pitcher*
Back to top