ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pitcher-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pitcher, *pitcher*,

-pitcher- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jonesy, bring over a pitcher of lime and gin.โจนส์ สั่งน้ำมะนาวกับยีน
I will take a pitcher of the finest lager in the house.ขออะไรซ่าๆ กินย้อมใจซิจะน้องสาว ยกตัว
Two hard-shell crab dinners ... Pitcher of cold beer.ปูสองที่ เบียร์เย็น ๆ เหยือกอีกนึง
I'm like a relief pitcher for you rather than a closer.ผมก็เป็นได้ แค่มือขว้าง ตัวเลือกในใจคุณเท่านั้น ไม่ควรเป็นมากกว่านั้น
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
I'm also the pitcher for the softball team.และเป็นพีทเชอร์ของทีมซอฟท์บอลด้วยค่ะ
That bucket will be filled with a pitcher of beer.That bucket will be filled with a pitcher of beer.
Lemonade, just made a pitcher from scratch.น้ำมะนาว ชั้นเพื่งคั้นสดๆเลย
I'll need a pitcher with the biggest handle you've got.ฉันจะต้องใช้เหยือกที่ มีที่จับใหญ่ๆ คุณมีมั้ย
That requires a pitcher of beer and a dark bar.ต้องเล่าพร้อม เบียร์หนึ่งเหยือก
Why don't we just start out with a pitcher of Bud?พี่ขอเป็นบัดไวเซอร์ซักเหยือกละกัน
Loaded skins and a pitcher of Bud. Is that it for y'all?คอหมูย่างกับเบียร์สิงห์นะคะ รับอะไรเพิ่มมั้ยคะ

-pitcher- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投手[tóu shǒu, ㄊㄡˊ ㄕㄡˇ, 投手] pitcher (baseball)

-pitcher- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
サブマリンピッチャー[, sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
リリーフピッチャー[, riri-fupiccha-] (n) relief pitcher
ロングリリーフ[, ronguriri-fu] (n) (abbr) long relief pitcher
ワンポイントリリーフ[, wanpointoriri-fu] (n) relief pitcher brought in to face one batter (baseball); one-point relief (pitcher); (P)
勝利投手[しょうりとうしゅ, shouritoushu] (n) winning pitcher
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher
立ち上がり(P);立ち上り;立上り[たちあがり, tachiagari] (n) (1) start; beginning; build up; (2) how well a pitcher pitches at the start of the game (baseball); (P)

-pitcher- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุณโฑ[n.] (kunthō) EN: water jar ; water pot ; water pitcher FR:
หม้อข้าวหม้อแกงลิง[n.] (møkhāomøkaē) EN: tropical pitcher plants ; monkey cups ; Nepenthes mirabilis FR: Nepenthes mirabilis
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pitcher-
Back to top