ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twirler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twirler*, -twirler-

twirler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twirler (n.) ผู้ปั่น

twirler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バトントワラー;バトントワーラー(ik)[, batontowara-; batontowa-ra-(ik)] (n) baton twirler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twirler
Back to top