ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurler*, -hurler-

hurler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurler (n.) ผู้ขว้าง See also: ผู้โยน, ผู้ปา Syn. twirler
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]

hurler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P)

hurler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry FR: hurler ; gueuler (fam.)
ตะเบ็ง[v.] (tabeng) EN: shout ; yell FR: hurler ; beugler (fam.) ; brailler (fam.) ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurler
Back to top