ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pang*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pang, -pang-

*pang* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bespangle with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย
Lampang (n.) จังหวัดลำปาง
Lampang (n.) ลำปาง
pang (n.) ความเจ็บปวดทันที Syn. prick, sting, twinge
pangolin (n.) ตัวนิ่ม
spang (adv.) อย่างทันที (คำที่ไม่เป็นทางการ)
spangle (n.) แผ่นโลหะเล็กบางที่แวววาว See also: เครื่องประดับแววววว Syn. glitter, jewel
spangle (vi.) เป็นประกาย See also: แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
spangle (vt.) ประดับด้วยโลหะแวววาว Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
English-Thai: HOPE Dictionary
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
cipango(ซิแพง'โก) n. ญี่ปุ่น
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache,pain
panga(พาง'กะ) n. มีดใหญ่ใบกว้างชนิดหนึ่ง
pangen(แพน'เกน) n. หน่ออ่อน,ตัวกำเนิด
pangenesisn. ทฤษฏีตัวกำเนิดมีทั่วทุกส่วน, See also: pangenetic adj.
pangolin(แพง'โกลิน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกล็ดกว้างใหญ่ ซ้อนกัน มันกินมดที่มีลำตัวเป็นเกล็ดใหญ่., Syn. scaly aneater
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pangอาการเจ็บปลาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pangasianodon gigasปลาบึก [TU Subject Heading]
Pangolinsลิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดลำปาง (n.) Lampang
บึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water Syn. ปลาบึก
ปลาบึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water
ลำปาง (n.) Lampang Syn. จังหวัดลำปาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ
[FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV][FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV]
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง".
We'll split up here at the Pampanga River.เราจะแยกกันที่บริเวณแม่น้ำปามปังก้า
Our aim is to make it to the Pampanga River, where carabao carts will be waiting to escort the prisoners.รอให้การช่วยเหลืออยู่ เป้าหมายหลักของเราคือ ต้องไปถึงแม่น้ำปามปังก้าให้ได้ เพราะจะมีเกวียนรอรับเหล่าเชลยศึกอยู่
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ?
Producer Jacky Pang Yee WahProducer Jacky Pang Yee Wah
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค
It's Gogonasus It was said there is 10,000 of them in the river of 'De Pang Ke'.นั่นมัน "Gogonasus" นี่ เค้าว่าในสมัยก่อนมีเป็นหมื่นๆตัวเลยนะ
Take your knives and your guns and your pangas and throw them into the sea.เก็บมืดของคุณ.. ปืนของคุณ.. ..มีดพร้าของคุณเอาไว้..
Just then, this guy runs up with a fucking panga... and brings it down on his head.ตอนนั้นผู้ชายคนนั้นวิ่งมาพร้อมอีโต้ และฟังลงบนหัวเขา
We could spangle the walls with that. Let's put litle bit more water in that, don't you think?เราปามันติดกำแพงได้เลย ใส่น้ำลงไปหน่อยดีกว่ามั้ย

*pang* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一旁[yī páng, ㄧ ㄆㄤˊ, 一旁] aside; to the side of
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
在﹍之旁[zài zhī páng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄆㄤˊ, 在﹍之旁] beside
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, 两旁 / 兩旁] both sides; either sides
牛蒡[niú páng, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄤˊ, 牛蒡] burdock
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
脸庞[liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ, 脸庞 / 臉龐] face
舵旁[duò páng, ㄉㄨㄛˋ ㄆㄤˊ, 舵旁] helm (of a ship)
形旁[xíng páng, ㄒㄧㄥˊ ㄆㄤˊ, 形旁] part of Chinese character indicating the meaning; also called significative or radical
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 极为庞大 / 極為龐大] monumental
四旁[sì páng, ㄙˋ ㄆㄤˊ, 四旁] nearby regions
病态肥胖[bìng tài féi pàng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ, 病态肥胖 / 病態肥胖] obese (clinically overweight)
肥胖症[féi pàng zhèng, ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ ㄓㄥˋ, 肥胖症] obesity
当局者迷,旁观者清[dāng jú zhě mí, ㄉㄤ ㄐㄩˊ ㄓㄜˇ ㄇㄧˊ, pang2 guan1 zhe3 qing1, 当局者迷,旁观者清 / 當局者迷,旁觀者清] The onlooker sees more of the game
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, 中华鳑鲏 / 中華鰟鮍] Rhodeus sinensis (small carp)
乒乓[pīng pāng, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ, 乒乓] ping-pong
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, 乒乓球] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball
乒乓球拍[pīng pāng qiú pāi, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, 乒乓球拍] ping-pong bat
乒乓球台[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, 乒乓球台 / 乒乓球檯] table-tennis table
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
石鲮鱼[shí líng yú, ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ ㄩˊ, 石鲮鱼 / 石鯪魚] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater
穿山甲[chuān shān jiǎ, ㄔㄨㄢ ㄕㄢ ㄐㄧㄚˇ, 穿山甲] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater
鲮鲤[líng lǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, 鲮鲤 / 鯪鯉] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater
鲮鲤甲[líng lǐ jiǎ, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚˇ, 鲮鲤甲 / 鯪鯉甲] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
声旁错误[shēng páng cuò wù, ㄕㄥ ㄆㄤˊ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 声旁错误 / 聲旁錯誤] phonological error
高体鳑鲏[gāo tǐ páng pí, ㄍㄠ ㄊㄧˇ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, 高体鳑鲏 / 高體鰟鮍] Rhodeus ocellatus (small carp)
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
[páng, ㄆㄤˊ, 膀] bladder
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, 膀胱] urinary bladder; bladder
[pǎng, ㄆㄤˇ, 嗙] boast
胖乎乎[pàng hū hū, ㄆㄤˋ ㄏㄨ ㄏㄨ, 胖乎乎] chubby
[páng, ㄆㄤˊ, 螃] crab
螃蟹[páng xiè, ㄆㄤˊ ㄒㄧㄝˋ, 螃蟹] crab
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
[páng, ㄆㄤˊ, 厖] huge
[páng, ㄆㄤˊ, 庬] huge

*pang* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
クーリーローチ;クーリー・ローチ[, ku-ri-ro-chi ; ku-ri-. ro-chi] (n) kuhli loach (Pangio kuhlii)
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass
スパングル;スパンコール[, supanguru ; supanko-ru] (n) spangle
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
パンゲア[, pangea] (n) Pangaea
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
プロパンガス[, puropangasu] (n) propane gas
ヘルパンギーナ[, herupangi-na] (n) herpangina
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] (n) {comp} general principle
一般概念[いっぱんがいねん, ippangainen] (n) general idea
一般言語学[いっぱんげんごがく, ippangengogaku] (n) general linguistics
信販会社[しんぱんがいしゃ, shinpangaisha] (n) credit company; (P)
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P)
有鱗類[ゆうりんるい, yuurinrui] (n) (1) (See 蜥蜴目) Squamata (order of scaled reptiles); (2) (See 穿山甲) Pholidota (order of pangolins)
海鼠腸[このわた, konowata] (n) (See 海鼠・こ) salted entrails of a sea cucumber; salted entrails of a trepang
穿山甲[せんざんこう, senzankou] (n) pangolin
黒揚羽;黒揚羽蝶;黒鳳蝶[くろあげは;クロアゲハ, kuroageha ; kuroageha] (n) (uk) spangle (species of black swallowtail butterfly, Papilio protenor)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle

*pang* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่งลำปาง[n. prop.] (Aeng Lampān) EN: Lampang Basin FR:
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé
บึก[n.] (beuk) EN: Mekong giant catfish ; Pangasius gigas FR: Pangasius gigas
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
ชะวาด[n.] (chawāt) EN: Pangasius siamensis FR: Pangasius siamensis
หิวจนแสบไส้[v. exp.] (hiū jon saē) EN: be starved ; feel hunger pangs FR:
หอการค้าจังหวัดลำปาง[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Lampang Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Lampang [f]
จางปาง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จ่างป่าง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จังหวัดลำปาง ; จ.ลำปาง[n. prop.] (Jangwat Lam) EN: Lampang Province FR: province de Lampang [f]
จูหลิง ปงกันมูล (จุ้ย) ; ครูจูหลิง[n. prop.] (Jūling Pong) EN: Juling Pangamoon ; Kru Juling FR: Juling Pangamoon ; Kru Juling
กะละปังหา[n.] (kalapanghā) EN: kalam pangha FR:
กัลปังหา[n.] (kanlapanghā) EN: kalam pangha FR:
ขนมปัง[n.] (khanompang) EN: bread FR: pain [m]
ขนมปังชนิดต่าง ๆ = ขนมปังชนิดต่างๆ[n. exp.] (khanompang ) EN: assorted bread FR:
ขนมปังฝรั่งเศส[n. exp.] (khanompang ) EN: French loaf ; baguette ; French stick FR: baguette [f]
ขนมปังขึ้นรา[n. exp.] (khanompang ) EN: mouldy bread ; moldy bread (Am.) FR: pain moisi [m]
ขนมปังขิง[n. exp.] (khanompang ) EN: gingerbread FR:
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n. exp.] (khanompang ) EN: piece of bread ; loaf of bread ; bread rolls FR: morceau de pain [m] ; miche de pain [f]
ขนมปังกระเทียม[n. exp.] (khanompang ) EN: garlic bread FR:
ขนมปังกรอบ[n. exp.] (khanompang ) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk FR: biscuit [m]
ขนมปังม้วน[n. exp.] (khanompang ) EN: roll FR:
ขนมปังหน้าหมู[n.] (khanompang-) EN: deep fried bread with pork topping FR:
ขนมปังงาดำ[n. exp.] (khanompang ) EN: black sesame bread FR:
ขนมปังแผ่น[n. exp.] (khanompang ) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ขนมปังปอนด์[n. exp.] (khanompang ) EN: loaf FR: miche de pain
ขนมปังประกบไส้[n. exp.] (khanompang ) EN: sandwich FR:
ขนมปังแซนด์วิช[n. exp.] (khanompang ) EN: sandwich bread FR:
ขนมปังสังขยา[n. exp.] (khanompang ) EN: pandan custard bread FR:
ขนมปังแถว[n. exp.] (khanompang ) EN: long loaf FR:
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[n. exp.] (khreūangpan) EN: Lampang ceramic FR:
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: agony ; anguish ; pang FR: agonie [f]
ลำปาง[n. prop.] (Lampāng) EN: Lampang FR: Lampang
ลำป้าง[n. exp.] (lām pāng) EN: Pterospermum FR: Pterospermum
ลำป้าง[n. exp.] (lām pāng) EN: Pterospermum diversifolium FR: Pterospermum diversifolium
ลิ่น[n.] (lin) EN: pangolin FR: pangolin [m]
ลิ่นชวา[n. exp.] (lin Chawā) EN: Sunda Pangolin FR:

*pang* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnalle {f}; Spange
Armreif {m}; Armspange
Flüssiggas {n}; Propangas
Panganipieper {m} [ornith.]Pangani Longclaw
Propan {n}; Propangas
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald
Sternenbanner {m}star-spangled banner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pang*
Back to top