ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pang-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pang, *pang*,

-pang- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ?
Producer Jacky Pang Yee WahProducer Jacky Pang Yee Wah
It's Gogonasus It was said there is 10,000 of them in the river of 'De Pang Ke'.นั่นมัน "Gogonasus" นี่ เค้าว่าในสมัยก่อนมีเป็นหมื่นๆตัวเลยนะ
Yet I don't feel the slightest pang of guilt unleashing my attack dog right now.แต่ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับความผิดนี้หรอกนะ ปล่อยไอ้หมาของฉันนะ
Tell me you at least felt a... a pang of regret, a teeny little sliver of guilt.บอกหน่อยสิว่าคุณได้รู้สึก... เสียใจบ้างไหม รู้สึกผิดบ้างไหม

-pang- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 极为庞大 / 極為龐大] monumental
肥胖症[féi pàng zhèng, ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ ㄓㄥˋ, 肥胖症] obesity
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, 中华鳑鲏 / 中華鰟鮍] Rhodeus sinensis (small carp)
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, 乒乓球] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball
乒乓球拍[pīng pāng qiú pāi, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, 乒乓球拍] ping-pong bat
乒乓球台[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, 乒乓球台 / 乒乓球檯] table-tennis table
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
声旁错误[shēng páng cuò wù, ㄕㄥ ㄆㄤˊ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 声旁错误 / 聲旁錯誤] phonological error
高体鳑鲏[gāo tǐ páng pí, ㄍㄠ ㄊㄧˇ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, 高体鳑鲏 / 高體鰟鮍] Rhodeus ocellatus (small carp)

-pang- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: agony ; anguish ; pang FR: agonie [f]
ปัง[interj.] (pang) EN: pang FR: Bang ! ; Vlan !
ปางมะผ้า[n. prop.] (Pāng Maphā) EN: Pang Mapha FR: Pang Mapha
ปางมะผ้า ; อำเภอปางมะผ้า = อ.ปางมะผ้า[n. prop.] (Pāng Maphā ) EN: Pang Mapha ; Pang Mapha District FR: Pang Mapha ; district de Pang Mapha
ปางศิลาทอง ; อำเภอปางศิลาทอง = อ.ปางศิลาทอง[n. prop.] (Pāng Silā T) EN: Pang Sila Thong ; Pang Sila Thong District FR: Pang Sila Thong ; district de Pang Sila Thong
ผักปังแป[n. exp.] (phak pang p) EN: Canscora diffusa FR: Canscora diffusa
พระปางนาคปรก[n. prop.] (Phra Pāng N) EN: Buddha protected by the hood of the mythical serpnt (Naga) FR:
เสียว[v.] (sīo) EN: feel spasm ; feel a sudden pang FR: ressentir une vive sensation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pang-
Back to top