ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jewel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jewel*, -jewel-

jewel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jewel (n.) เพชรพลอย See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา Syn. gemstone, rock
jeweler (n.) คนขายเพชรพลอย See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweler (n.) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย
jeweller (n.) คนขายเพชรพลอย See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweller (n.) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย
jewellery (n.) เครื่องเพชรพลอย
jewelry (n.) เครื่องเพชรพลอย Syn. jewellery
English-Thai: HOPE Dictionary
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
English-Thai: Nontri Dictionary
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jewelryเครื่องเพชรพลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelleriesเครื่องประดับ [การแพทย์]
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัญมณี (n.) jewel See also: gem Syn. เพชรนิลจินดา
ธรรมรัตน์ (n.) jewel of law
ถนิม (n.) jewelry See also: decorative ornaments Syn. เครื่องประดับ, สนิม
มณี (n.) jewels See also: precious stones, gems
กุดั่น (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads Syn. ทองแกมแก้ว
ทองแกมแก้ว (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน
A jewel in your crown, far more dear than three mere princesses.ท่านได้เพชรเม็ดงามมาครอบครองแล้ว อาจจะห่างไกลจากความน่ารัก ของธิดาทั้งสามอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้
Radiator Springs, the glorious jewel strung on the necklace of Route 66, the mother road!บ่อน้ำพุร้อน, อัญมณีรุ่งโรจน์ หงุดหงิดบนสร้อยคอของเส้นทาง 66 ถนนแม่!
A shining jewel in a vast, dark universe.อัญมณีที่เปล่งประกายในจักรวาลที่มืดมิด และกว้างใหญ่ไพศาล
Yes, Kang Taewook is the jewel of Choongsol High,ครับ คัง เท วุก เป็นดาวดวงเด่นของ โรงเรียนมัธยม ชองโซ
There's a shuffleboard tournament On the jewel of the seas -- big stakes.ตอนนี้มีแข่งเกมทอยไม้กัน (shuffleboard) บนเรือจูลเอล ออฟ เดอะ ซี รางวัลใหญ่ด้วยนา
I've never seen a jewel like it.ข้าไม่เคยเห็นพลอยแบบนั้นมาก่อนเลย
Four fire weapons, a troll, two ogres and the jewel of Osiris.อาวุธเพลิง โลกันต์ ยักษ์แคระ ยักษ์และเพชรแห่งโอไซริส
Welcome to the Jewel Suite.ยินดีต้อนรับสู่ห้องสวีทเพชร
We have you booked into the Jewel Suite until Wednesday.คุณจองห้องสวีทเพชรถึงวันพุธ
You must ignore the sparkle of the jewel to know you're looking at a fake.คุณต้องไม่สนใจแสงแวววับของอัญมณี เพื่อจะรู้ว่ามันเป็นของปลอม

jewel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
饰物[shì wù, ㄕˋ ˋ, 饰物 / 飾物] decorations; jewelry
耳坠子[ěr zhuì zi, ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ ㄗ˙, 耳坠子 / 耳墜子] eardrops (pendant jewelry); earrings
[jiā, ㄐㄧㄚ, 珈] gamma; jewelry
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, 琳琅 / 琳瑯] glittering jewels
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, 仙山琼阁 / 仙山瓊閣] jewelled palace in the fairy mountain
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, 首饰 / 首飾] jewelry; head ornament
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, 珠宝 / 珠寶] pearls; jewels; precious stones
美石[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, 美石] precious stone; jewel
银楼[yín lóu, ˊ ㄌㄡˊ, 银楼 / 銀樓] silverware store; jewelry center

jewel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュエル[, jueru] (n) jewel
ルース[, ru-su] (n) (See 裸石) loose stone; unset jewel
宝石箱[ほうせきばこ, housekibako] (n) jewel box (case, casket)
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry)
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P)
ファセット[, fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect)
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
双璧;双壁(iK)[そうへき, souheki] (n) (1) matchless things; matchless people; (2) (original meaning) pair of bright jewels
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
宝冠[ほうかん, houkan] (n) diadem; jeweled crown
宝石[ほうせき, houseki] (n,adj-no) gem; jewel; precious stone; (P)
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P)
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery
宝飾店[ほうしょくてん, houshokuten] (n) jewellers
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer)
玉の輿[たまのこし, tamanokoshi] (n) palanquin set with jewels
玉屋[たまや, tamaya] (n) jeweler
玉露[ぎょくろ, gyokuro] (n) (1) (See 煎茶) high-quality green tea; (2) (orig. meaning) jewel-like dewdrop
王偏[おうへん, ouhen] (n) (See 玉偏) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96)
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China)
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan)
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...)

jewel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ขมิ้นแดง[n.] (khamin daēn) EN: Jewel of Burma ; Orange Ginger ; Orange Hidden Ginger ; Pride of Burma ; Burmese Hidden Lily ; Curcuma roscoeana FR:
เกาะลังกาวี[n. prop.] (Kǿ Langkawī) EN: Langkawi Island ; Pulau Langkawi ; Langkawi the Jewel of Kedah FR:
แมลงปอบ้านส้มเหลือง [n. exp.] (malaēngpø b) EN: Ditch Jewel ; Orange Skimmer FR:
มณี[n.] (manī) EN: precious stone ; jewel ; gem FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
ไพรำ[n.] (phairam) EN: gem ; jewel ; precious stone FR: joyau [m]
ผีเสื้อฟ้าขอบประกาย[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Grass Jewel FR:
ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Small Grass Jewel FR:
พลอย[n.] (phløi) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; pierre fine [f] ; saphir [m]
รัตน์[n.] (rat) EN: precious stone ; gem ; jewel FR:
รัตน-[pref.] (rattana-) EN: gem ; precious stone ; jewel FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]
รัตนโกสินทร์[n. prop.] (Rattanakōsi) EN: Indra's jewel FR:
ธรรมรัตน์[n.] (thammarat) EN: jewel of law ; governance of Dhamma FR:
ช่างเพชร [n. exp.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweler ; jeweller (Am.) FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
จินดา[n.] (jindā) EN: precious stone ; precious jewels FR:
เครื่องเพชรพลอย[n.] (khreūangphe) EN: jewellery ; ewelry (Am.) FR: joaillerie [f] ; bijou [m]
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
กล่องอัญมณี[n. exp.] (klǿng anyam) EN: jewellery box FR:
กล่องเกรื่องเพชร[n. exp.] (klǿng khreū) EN: jewelry box FR: boîte à bijoux [f]
กุดั่น[n.] (kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; jewelled ornament FR:
นพเก้า[n.] (nopphakāo) EN: ring with a tiered setting containing jewels of nine colours/colors (Am.) ; the nine gems FR:
เพชรนิลจินดา[n.] (phetninjind) EN: precious stone ; jewels FR:
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร [n. exp.] (phīseūa leū) EN: Jewelled Nawab FR:
พลอยหุง[n. exp.] (phløi hung) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[n. exp.] (phløi kē) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
พ่อค้าเพชรพลอย[n. exp.] (phøkhā phet) EN: jeweller FR: joaillier [m]
ร้านอัญมณี[n. exp.] (rān anyaman) EN: jewelry shop FR:
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments FR: joaillerie [f]
สะอิ้ง[n.] (sa-ing) EN: costume-jeweled belt FR:
ถนิม[n.] (thanim) EN: jewelry ; decorative ornaments ; ornament FR:
ทองรูปพรรณ[n.] (thøngrūppap) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold FR:
ไตรรัตน์[n.] (trairat) EN: Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) ; the Triple Gem ; the Three Jewels ; the Three Gems FR:

jewel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modeschmuck {m}costume jewellery
Schmuckkästchen {n}jewel case
Schmuckherstellung {f}jewelry making
Schmuckkasten {m}jewelry box; jewellery box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jewel
Back to top