ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overflow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overflow, -overflow-

*overflow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overflow (n.) จำนวนที่ล้นออกมา See also: การไหลล้น Syn. overabundance, surfeit, surplus Ops. deficiency, shortage
overflow (vi.) ไหลล้น Syn. flood, whelm
overflow (vi.) ไหลล้น See also: ไหลบ่า, มีมากมาย, ล้น Syn. brim over, run over
overflow (vt.) ไหลล้น See also: ไหลบ่า, ท่วม, ล้น Syn. flow over, flood, inundate
overflow (vt.) ไหลล้น Syn. flood, whelm
overflow (n.) สิ่งที่ล้นออกมา Syn. surplus, overabundance
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)
overflowing (n.) การไหลล้น
overflown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
English-Thai: HOPE Dictionary
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
overflow spillwayoverflow spillway, อาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overflew (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
ท้น (v.) overflow Syn. ล้น
ท่วมหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว,
พ้นหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว,
มิดหัว (v.) overflow the head Syn. เลยหัว, พ้นหัว,
ล้น (v.) overflow See also: overwhelm, flow over the edge Syn. ทะลัก
ล้นแผ่ออกมา (v.) overflow Syn. ล้น, ล้นหลาม
หลาก (v.) overflow See also: flood Syn. บ่า, ไหลบ่า
หลาม (v.) overflow Syn. ล้น, ล้นหลาม, ล้นแผ่ออกมา
เลยหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, พ้นหัว,
เอ่อล้น (v.) overflow See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with) Syn. เอ่อ, ล้น
เอ่อล้น (v.) overflow See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with) Syn. เอ่อ, ล้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it.
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride.
A vain, overflowing desire, bye byeไร้สาระ! ต้องการไม่รู้จักพอ! ไปล่ะ บ้าย...
A vain, overflowing desire~ไร้สาระ.. ความปรารถนาที่พลุ่งพล่าน.. ซะมากกว่า~
Field morgue for the overflow,but it's state-of-the-art.ห้องเก็บศพนอกสถานที่ ,มันล้นน่ะ แต่เป็นที่รวมศิลปะ
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves #
Her heart overflowing with happiness!หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข !
Hey, Mr. Scavo said the grease trap is overflowing again.คุณสกาโวบอกว่าเครื่องดักไขมันล้นออกมาอีกแล้วค่ะ
And overflowing bank accounts.มีตารางนัดแน่นเอี๊ยด..
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย
(indistinct conversations) is this overflow from mercy west?นี่ส่งมาจากเมอร์ซี่ เวสท์ใช่มั้ย

*overflow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
[cén, ㄘㄣˊ, 涔] overflow; rainwater; tearful
[tāo, ㄊㄠ, 滔] overflow; torrent-dash
[yàng, ㄧㄤˋ, 漾] overflow; swirl, ripple; to be tossed
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满登登 / 滿登登] brim full; filled to overflowing
[fàn, ㄈㄢˋ, 氾] extensive; to overflow
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, 挤满 / 擠滿] fill to overflowing
[yì, ㄧˋ, 溢] overflow
溢出[yì chū, ㄧˋ ㄔㄨ, 溢出] overflow
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, 溢满 / 溢滿] overflowing
[mí, ㄇㄧˊ, 弥 / 瀰] overflowing

*overflow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーフロー[, o-ba-furo-] (n) overflow
オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication
オーバフロー[, o-bafuro-] (n,vs) {comp} overflow
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P)
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
充溢[じゅういつ, juuitsu] (n,vs) overflow; abundance; exuberance
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water)
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] (n) {comp} overflow
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding
横溢[おういつ, ouitsu] (n,vs) overflowing; inundation
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P)
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out
溢れ出る;溢れでる[あふれでる, afurederu] (v1) to overflow from something full
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication
溢水[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow
溢流[いつりゅう, itsuryuu] (n,vs) overflow; spill
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs)
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow
溢れ[あふれ, afure] overflow
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow

*overflow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
เจิ่ง[adj.] (joeng) EN: flooded ; overflowing ; inundated FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed FR: plein ; débordant
ใหลล้น[v. exp.] (lai lon) EN: overflow FR: déborder
หลาก[v.] (lāk) EN: overflow ; flood FR: déborder ; inonder
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
ล้นหลาม[adj.] (lonlām) EN: excessive ; overflowing ; overwhelming FR:
เนืองนอง[adj.] (neūang-nøng) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
นองเนือง[adj.] (nøng-neūang) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
เอ่อล้น[v. exp.] (oē lon) EN: overflow FR:
เพียบ[v.] (phīep) EN: be filled to overflowing FR: être plein à ras bord
เพรียบ[v.] (phrīep) EN: be filled to overflowing FR: être plein à ras bord
เปี่ยม[adj.] (pīem) EN: brimming ; full to the top ; full to the brim ; full (of) ; replete (with) ; abounding (in) ; almost overflowing FR: à ras bords ; à ras bord ; débordant ; inondé (de)
ท้น[v.] (thon) EN: overflow FR:
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วมหัว[v. exp.] (thūam hūa) EN: overflow the head FR:

*overflow* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenüberlauf {m}printer overflow
Überlaufventil {n}overflow valve; excess flow valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overflow*
Back to top