ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overabundance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overabundance*, -overabundance-

overabundance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overabundance (n.) ความเยอะเกินไป See also: ความมากเกินไป Syn. superfluity, surplus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God give you such a big heart, he couldn't give you an overabundance of brains now too, could he?พระเจ้าให้หลานมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้ว ก็เลยให้สมองล้นเหลืออีกไม่ได้ จริงมั้ย
Did you feel an overabundance of control?คุณเคยรู้สึกอยู่เหนือการควบคุมมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overabundance
Back to top