ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*meditate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meditate, -meditate-

*meditate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meditate (vi.) ครุ่นคิด See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา Syn. think, consider
meditate (vi.) ทำสมาธิ See also: เข้าฌาน Syn. contemplate
meditate on (phrv.) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ) See also: เข้าฌาน
premeditate (vi.) ไตร่ตรองล่วงหน้า See also: คิดล่วงหน้า Syn. propose, plot, aim
premeditate (vt.) ไตร่ตรองล่วงหน้า See also: คิดล่วงหน้า Syn. propose, plot, aim
premeditate (adv.) อย่างไตร่ตรองล่วงหน้า See also: อย่างคิดไว้ก่อนล่วงหน้า Syn. deliberately
premeditated (adj.) ที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า See also: ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า, มีเจตนา
unpremeditated (adj.) ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน See also: ซึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อน Syn. unprepared
unpremeditated (adj.) ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยปัจจุบันทันด่วน Syn. improvised
English-Thai: HOPE Dictionary
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
premeditate(พรีเมด'ดิเทท) vt.,vi. ไตร่ตรองล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า., See also: premeditateedness n. premeditative adj. permeditator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
premeditate(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มวยล้ม (n.) boxing premeditated to lose See also: phony fight
เข้าฌาน (v.) meditate Syn. เข้าสมาธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ...
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้
Where you goin'? To meditate on desire and suffering.นั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลส และความเจ็บปวด
A warrant here for your arrest for the premeditated murder of Larysa Zeryeva.เป็นหมายศาลขอจับกุมคุณ ข้อหาฆาตกรรมลาริสซา เซอร์เยว่า
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน
Ian did. Um, he went there to meditate and to get away from the world.เอียนใช้ เขาเข้าไปในนั้นเพื่อนั่งสมาธิ และเพื่ออยู่ห่างจากโลกภายนอก
When you become a warrior, you learn to meditate in every action.เมื่อใดก็ตามที่เธอเป็นผู้กล้า เธอจะเรียนรู้ และมีสมาธิกับการกระทำทุกอย่าง
It has to be premeditated homicide robbery.มันเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ที่ไตร่ตรองไว้แล้ว
No, the act was premeditated. I mean, the sex, not the whole "let's get pregnant" thing.เปล่าๆ คิดเตรียมไว้ก่อนแล้ว หมายถึง เรื่องเซ็กส์นะ ไม่ใช่เรื่องมาทำเด็กกันเถอะ

*meditate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, 蓄意] deliberate; premeditated; malice
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, 预谋 / 預謀] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime)
有预谋[yǒu yù móu, ㄧㄡˇ ㄩˋ ㄇㄡˊ, 有预谋 / 有預謀] premeditated
坐禅[zuò chán, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄢˊ, 坐禅 / 坐禪] sit in meditation; to meditate
打坐[dǎ zuò, ㄉㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, 打坐] sit in meditation; to meditate

*meditate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
旦過[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)

*meditate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญภาวนา[v. exp.] (bamphen phā) EN: meditate FR: méditer
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน[adj.] (dōi traitrø) EN: premeditated FR:
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
นั่งสมาธิ[v. exp.] (nang samāth) EN: meditate FR: méditer
ภาวนา[v.] (phāwanā) EN: pray ; cultivate ; meditate FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: reflect (on) ; meditate (on) ; ruminate ; muse FR: réfléchir (à)
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *meditate*
Back to top